Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към края на 2007 година

Данни за застрахователния пазар към края на 2007 година


Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на 2007 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”.

Към края на 2007 г. брутният премиен приход, реализиран от застрахователите в Република България, възлиза на 1 505 070 хил. лв. при 1 246 949 хил. лв. към края на 2006 г., или се наблюдава нарастване от 20,7 % на годишна база.
Сумата на активите в застрахователния сектор се увеличава през 2007 г., като е отчетен ръст от 23,4 %. Към края на годината тя възлиза на 2 166 071 хил. лв., в т.ч. 1 358 815 хил. лв. (62,73 %) в общото застраховане и 807 256 хил. лв. (37,27 %) в животозастраховането. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 21,1 % на годишна база, а в животозастраховането с 27,5 %.
Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства със 17,9 % към края на 2007 г. и достига 856 905 хил. лв., в т.ч. 438 545 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 418 360 хил. лв. на животозастрахователите. Нарастването в размера на собствения капитал на общозастрахователните дружества се изчислява на 12,4 %, а на животозастрахователите на 24,4 %.
Брутният премиен приход по общо застраховане към края на 2007 г. възлиза на 1 269 546 хил. лв., с което е реализиран ръст от 19,7 % на годишна база. Премийният приход от директно общо застраховане е 1 259 882 хил. лв. към края на 2007 г., при 1 045 507 хил. лв. към края на 2006 г. Размерът на получените премии от активно презастраховане се изчислява на 9 664 хил. лв. към края на разглеждания период, при отчетени 15 261 хил. лв. година по-рано.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 563 712 хил. лв., като ръстът на годишна база е 28,6 %. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 29,3 % на годишна база и достига 903 131 хил. лв.
През 2007 г. техническият резултат (както брутният, така и нетният - с отчитане на ефекта от презастраховането) на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, е положителен. Изключение правят: застраховка „Заболяване” (по която само три дружества отчитат дейност, като и при трите дружества техническите резултати са отрицателни, на обща стойност (- 17 хил. лв.)); Застраховка на плавателни съдове, по която нетният технически резултат е (- 4 443 хил. лв.) и е следствие от дейността на 4 дружества и брутният технически резултат е (- 302 хил. лв.) – следствие от отчетения отрицателен резултат при 3 дружества и Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, по която и брутният, и нетният технически резултат са отрицателни, съответно от (- 36 892 хил. лв.) и (- 27 562 хил. лв.), като брутният технически резултат е отрицателен при 11 от застрахователите, а нетният технически резултат е отрицателен при 9 от застрахователите (при 16 дружества, лицензирани да извършват дейност по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите).  
Най-голям относителен дял в нетният технически резултат (с отчитане на ефекта от презастраховането) по видове застраховки имат „Автокаско” (35 721 хил. лв.) и „Пожар и природни бедствия” (32 855 хил. лв.).
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (44,2 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (24,4 %) – общо 68,6 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора. Относителният дял на възникналите претенции по автомобилните застраховки е 85,3 % от общия размер на възникналите претенции.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база има при застраховки „Застраховка на кредити” (54,2 %), „Автокаско” (36,6 %) и „Разни финансови загуби” (34,2 %).
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на 2007 г., е 235 524 хил. лв., с което е реализиран ръст от 26,5 % на годишна база. Премийният приход от директно животозастраховане възлиза на 234 148 хил. лв. към края на 2007 г., при 185 026 хил. лв. към края на 2006 г. Размерът на получените премии от цеденти се изчислява на 1 376 хил. лв. към края на разглеждания период, при отчетени 1 155 хил. лв. година по-рано.
Възникналите претенции по животозастраховане са в размер на 78 663 хил. лв., като ръстът на годишна база е 13,2 %. Размерът на брутните технически резерви нараства с 35,2 % на годишна база и достига 362 218 хил. лв.
Техническият резултат, отчетен от животозастрахователите, възлиза на 13 179 хил. лв. при -15 214 хил. лв. за 2006 г.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в размера на възникналите претенции, е застраховка „Живот” и рента - съответно 73,2 % и 77,7 %.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки: „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – 86,9 %, „Злополука” – 47,3 % и „Живот” и рента с 29 %.
През 2007 г. са постъпили 460 жалби срещу застрахователи, от които жалбите срещу застрахователи в ликвидация или в несъстоятелност са 62. Всички жалби са разгледани. Съдържанието на жалбите срещу лицензираните застрахователи е насочено най-вече към повдигането на въпроси и изразяването на несъгласие с: определения от застрахователя размер на обезщетението, отказаното изплащане на обезщетение или непроизнасянето от страна на застрахователя в указания законов срок.
През 2007 г. са съставени 208 акта за установяване на административни нарушения, от които 117 на застрахователни дружества, 2 на здравноосигурителни дружества, 67 на застрахователни брокери, 13 на актюери и 9 на физически лица. Издадени са 94 наказателни постановления на обща стойност от 267 400 лв., от които на застрахователи – 52 наказателни постановления за 183 000 лв., на застрахователни брокери - 35 наказателни постановления за 81 000 лв. и на физически лица - 6 наказателни постановления за 2 400 лв.