Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар към края на 2006 г.

Данни за застрахователния пазар към края на 2006 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите към края на 2006 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”.

Брутният премиен приход за 2006 г. по общо застраховане е 1 060 768 хил. лв., с което е реализиран ръст от 15,40 % на годишна база. Изплатените обезщетения по общо застраховане са в размер на 363 472 хил. лв., като ръстът на годишна база е 15,24 %. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) е 698 617 хил. лв. и бележи изпреварващо нарастване на годишна база от 30,94 %. Техническият резултат от дейността по общо застраховане е положителен и възлиза на 47 425 хил. лв. при 63 084 хил. лв. за 2005 г.
Пазарът по общо застраховане продължава да бъде доминиран от автомобилните застраховки – „Автокаско” и „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС”, в т.ч. застраховка „Зелена карта” – 64,06 %. Относителният дял на изплатените обезщетения по автомобилните застраховки е 82,08 % в общия размер на изплатените обезщетения.
При „Застраховка на плавателни съдове”, застраховка „Щети на имущество” и „Застраховка на летателни апарати” по отношение на премийния приход е реализиран ръст от над 50 % на годишна база. По нисък ръст е реализиран по застраховки „Автокаско” (17,1 %), „Обща гражданска отговорност” (16,9 %), „Товари по време на превоз” (16,6 %), „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” (7,1 %) .
За същия период сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1 122 184 хил. лв., като нарастването на годишна база е 28,04 %.

Брутният премиен приход за 2006 г. по животозастраховане е 186 181 хил. лв., с което е реализиран ръст от 24,11 % на годишна база. Изплатените суми и обезщетения по животозастраховане са в размер на 68 063 хил. лв., като ръстът на годишна база е 38,17 %. Размерът на брутните технически резерви е 267 989 хил. лв. и бележи нарастване на годишна база от 34,65 %. Техническия резултат от дейността по животозастраховане е отрицателен като възлиза на (- 15 214 хил. лв.) при 8 776 хил. лв. за 2005 г.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот и рента”, съответно със 73,90 % и 77,07 %.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки: „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – с 49,6 %, „Женитбена и детска застраховка” – с 34,9 % и „Живот” и рента – с 29,2 %. По-нисък ръст е реализиран по „Допълнителна застраховка” (23 %) и застраховка "Злополука" (20,2 %).
За същия период сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 633 099 хил. лв., като нарастването на годишна база е 79,51 %.

Реализираният през 2006 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 22 620 хил. лв., с което се отчита ръст от 27,17 % на годишна база. Изплатените обезщетения в доброволното здравно осигуряване са в размер на 12 599 хил. лв., като ръстът на годишна база е 31,86 %. Размерът на техническите резерви е 6 870 хил. лв. и бележи нарастване на годишна база от 62 %. Техническият резултат от дейността по доброволно здравно осигуряване е отрицателен като възлиза на (- 392 хил. лв.) при 44 хил. лв. за 2005 г.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените обезщетения е пакетът „Извънболнична медицинска помощ” – съответно по 25 %.
 При пакетите „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” по отношение на премийния приход е реализиран ръст от 59,3 %, „Извънболнична медицинска помощ” - от 29,5 % и „Други здравноосигурителни пакети” – от 11,1 %. Отрицателен ръст спрямо предходната година се отчита при пакета „Болнична медицинска помощ” - (-3,6 %).
Активите на здравноосигурителните дружества към края на 2006 г. са в размер на 29 273 хил. лв., като нарастването на годишна база е 59 %.