Начало / Новини / Предварителни данни за застрахователния пазар към 31.12.2018 г.

Предварителни данни за застрахователния пазар към 31.12.2018 г.

    Представените справки и отчетите на застрахователите и презастрахователите по общо застраховане и животозастраховане съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. към края месец декември на 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Застрахователен пазар” „Статистика” – 2018.
    Представените тримесечни образци S.02.01.02 и S.23.01.01 от застрахователите по общо застраховане, животозастраховане и презастрахователите съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 с тримесечни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2018.