Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар и пазара по...

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване за деветмесечието на 2007 г.


Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и здравноосигурителните дружества към края на третото тримесечие на 2007 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация” и съответно в „Статистика на пазара по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход по общо застраховане за деветмесечието на 2007 г. е 852 772 хил. лв., с което е реализиран ръст от 18,84 % на годишна база. Изплатените обезщетения по общо застраховане са в размер на 316 850 хил. лв., като ръстът на годишна база е 21,83 %. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 27,86 % на годишна база и достига 800 793 хил. лв. Техническият резултат съгласно агрегиран отчет за доходите на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, е положителен и възлиза на 34 144 хил. лв. при 30 125 хил. лв. за третото тримесечие на 2006 г. Най-голям относителен дял в техническия резултат по видове застраховки имат „Пожар” и „Природни бедствия” (16 027 хил. лв.) и „Автокаско” (14 064 хил. лв.). По застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” техническия резултат на целия сектор е в размер на 137 хил. лв., като седем застрахователя отбелязват отрицателен технически резултат по този вид застраховка. Към края на деветмесечието сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1 204 464 хил. лв., като нарастването на годишна база е 25,59 %.
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (46,05 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (19,92 %) – общо 65,97 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора. Относителният дял на изплатените обезщетения по автомобилните застраховки е 86,2 % от общия размер на изплатените обезщетения.
Най-голямо нарастване на премийния приход има при застраховки „Разни финансови загуби” (57 %), „Автокаско” (39,3 %) и „Обща гражданска отговорност” (18,6 %).
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на третото тримесечие на 2007 г., е 150 346 хил. лв., с което е реализиран ръст от 27,43 % на годишна база. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 37 785 хил. лв., като ръстът на годишна база е 14,18 %. Размерът на брутните технически резерви нараства с 37,08 % на годишна база и достига 330 453 хил. лв. Техническият резултат, постигнат от животозастрахователите, възлиза на 10 037 хил. лв. при 4 419 хил. лв. за третото тримесечие на 2006 г. Към края на деветмесечието сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 718 861 хил. лв., като нарастването на годишна база е 80,79 %.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента, съответно 73,74 % и 67,97 %.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки: „Живот” – 51,87 %, „Злополука” – с 48,85 %, „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – 24,92 % и „Женитбена и детска застраховка” – с 18,06 %.
Реализираният за деветмесечието на 2007 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 20 815 хил. лв., с което се отчита ръст от 29,13 % на годишна база. Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 11 200 хил. лв., като ръстът на годишна база е 21,71 %. Размерът на техническите резерви е 9 213 хил. лв. и бележи нарастване на годишна база от 67,17 %. Техническият резултат от дейността по доброволно здравно осигуряване е отрицателен и възлиза на (-397) хил. лв. при 319 хил. лв. за третото тримесечие на 2006 г. Активите на здравноосигурителните дружества към края на третото тримесечие на 2007 г. са в размер на 45 434 хил. лв., като нарастването на годишна база е 75,52 %.
Най-висок относителен дял в премийния приход заема пакетът „Други здравноосигурителни пакети” с 30,90 %, а в изплатените претенции - пакетът „Извънболнична медицинска помощ” с 25,55 %.
По отношение на премийния приход по пакетите „Извънболнична медицинска помощ”, „Възстановяване на разходите” и „Други здравноосигурителни пакети” е реализиран ръст на годишна база съответно 62,96 %; 61,64 % и 48,26 %.
За деветмесечието на 2007 г. на застрахователни дружества са съставени 77 акта за установяване на административни нарушения (АУАН), от които за нарушения на правата на потребителите на застрахователни услуги са съставени 41 АУАН.
За същия период 68 АУАН са съставени на застрахователни посредници и здравноосигурителни дружества за извършени от тях нарушения на КЗ и ЗЗО.
От заместник-председателя на КФН, ръководещ управление «Застрахователен надзор» са издадени 70 наказателни постановления за извършени нарушения от страна на застрахователни дружества и посредници, като общия размер на наложените санкции е 195 400 лв.