Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар и пазара по...

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец юни 2010 г.

Данните от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец юни 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари - юни 2010 г., възлиза на 810 673 хил. лв., като се наблюдава спад от 3,5 % на годишна база.
Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 689 931 хил. лв., с което е реализиран спад от 5,1 % на годишна база.
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (36,6 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (34,1 %) – общо 70,7 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите за периода януари - юни 2010 г., възлиза на 120 742 хил. лв., с което е реализиран ръст от 6,7 % на годишна база.
Най-висок относителен дял в премийния приход по животозастраховане заема застраховка „Живот” и рента – 76,8 %.
Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 690 198 хил. лв., от които 4 330 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане. Записаният брутен премиен приход от животозастрахователите е реализиран изцяло от директен бизнес.
Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 46,9 % и 32,1 %.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 382 124 хил. лв., като нарастват с 6,2 % на годишна база.
Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 51 015 хил. лв., като се отчита ръст от 20,1 % на годишна база.
Сумата на активите на застрахователите към края на юни 2010 г. нараства с 8,1 % на годишна база и възлиза на 2 835 065 хил. лв., в т.ч. 63,9 % на застрахователите по общо застраховане и 36,1 % на застрахователите по животозастраховане.
Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД към края на юни 2010 г. е 1 473 040 хил. лв. при 1 095 809 хил. лв. година по-рано. 
Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 11,7 % на годишна база и достига 966 970 хил. лв., в т.ч. 506 564 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 460 406 хил. лв. на животозастрахователите.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 4,8 % на годишна база и достига 1 307 669 хил. лв.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 30.06.2010 г., нараства с 11,0 % на годишна база и достига 535 874 хил. лв.
Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 7 425 хил. лв. към края на юни 2010 г. при (-8 282) хил. лв. към края на юни 2009 г., съответно положителен финансов резултат от 15 267 хил. лв. към края на юни 2010 г. при 6 888 хил. лв. за същия период на 2009 г.
Отчетеният от животозастрахователите технически резултат за второто тримесечие на 2010 г. е 11 063 хил. лв. при 8 598 хил. лв. за второто тримесечие на 2009 г., а финансовият резултат е 14 623 хил. лв. за второто тримесечие на 2010 г., при 16 198 хил. лв. за второто тримесечие на 2009 г.
Брутният премиен приход по доброволно здравно осигуряване за периода януари - юни на 2010 г., съгласно агрегирания отчет за доходите, е 24 521 хил. лв., с което е реализиран ръст от 5,9 % на годишна база.
Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите  „Други здравноосигурителни пакети” с 31,8 % и „Извънболнична медицинска помощ” с 22,6 %.
Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 11 750 хил. лв., като се отчита ръст от 13,5 % на годишна база.
Сумата на активите на здравните дружества към края на юни 2010 г. нараства със 17,3 % на годишна база и възлиза на 76 834 хил. лв.
Общият размер на собствения капитал на здравноосигурителните дружества нараства с 20,2 % на годишна база и достига 49 797 хил. лв.
Размерът на здравноосигурителните резерви намалява с 1,7 % на годишна база и достига 15 000 хил. лв.
В края на юни 2010 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат положителен технически резултат от 174 хил. лв., при 1 761 хил. лв. отчетен  в края на юни 2009 г., съответно положителен финансов резултат от 912 хил. лв., при 1 962 хил. лв. в края на юни 2009 г.
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 30.06.2010 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 200 866.