Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар и пазара по...

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец юли 2010 г.

Данните от отчетите на застрахователите и дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец юли 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.
За периода януари-юли 2010 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 794 207 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 141 935 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 5,7 % в общото застраховане и ръст от 8,7 % в животозастраховането или общо за застрахователния сектор се отчита спад от 3,8 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Автокаско” (37,6 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (33,8 %) или общо 71,3 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат дял 18,7 % от общия премиен приход.
Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2009 г. се отчита по застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Пожар и природни бедствия”, „Обща гражданска отговорност”, „Летателни апарати”, „Гаранции” и „Правни разноски”.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец юли 2010 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 109 204 хил. лв. и формират 76,9 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,2 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 5 985 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по застраховка „Живот” и рента и по „Допълнителна застраховка”.
Към края на месец юли 2010 г. дружествата по доброволно здравно осигуряване реализират брутен премиен приход от 28 054 хил. лв., с което се отчита ръст от 8,6 % на годишна база. 
Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (31,8 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (22,3 %).
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.07.2010 г. възлиза на 201 064.