Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар и пазара по...

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец юли 2008 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец юли 2008 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.
За периода януари-юли 2008 г. записаните премии в общото застраховане са в размер на 847 690 хил. лв., а в животозастраховането – на 156 303 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 22,7% и 28,3% или общо за застрахователния сектор – 23,5 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки - „Автокаско” (46,6%) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (22,8%) или общо 69,4% от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Щети на имущество”, премийният приход от които възлиза на 142 268 хил. лв., или 16,8% от общия премиен приход.
Увеличението на премийния приход за целия общозастрахователен сектор в абсолютна стойност се изчислява на 156 630 хил. лв., като най-голям принос в него от 89 425 хил. лв. има застраховка „Автокаско”, следвана от „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” от 48 066 хил. лв. и имуществените застраховки от 7 047 хил. лв.
Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по застраховки „Релсови превозни средства” - 98,8% и „Плавателни съдове” – 36,5%.
 Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователните дружества към края на месец юли 2008 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 114 598 хил. лв. и формират 73,3% от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, запазва относителния си дял (7,8%) в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийния приход по този вид застраховка възлиза на 12 133 хил. лв.
Най-висок ръст на премийния приход от 43,2% на годишна база се реализира по застраховка „Злополука”.
Реализираният за периода януари-юли 2008 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 18 795 хил. лв., с което се отчита ръст от 10,7% на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 45,4% и „Извънболнична медицинска помощ” - 18,1%.
Най-голям спад на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите „Стоматологични услуги” – от 58,8% и „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ” – от 45,1%.
Броят на здравноосигурените лица в дружествата по доброволно здравно осигуряване по действащи договори към 31.07.2008 г. възлиза на 351 968 души.