Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар и пазара по...

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец септември 2010 г.

Данните от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец септември 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари - септември 2010 г., възлиза на 1 146 712 хил. лв., като се наблюдава спад от 4,3 % на годишна база.
Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 971 515 хил. лв., с което е реализиран спад от 6,4 % на годишна база.
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (38,4 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (33,1 %) – общо 71,5 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите за периода януари - септември 2010 г., възлиза на 175 197 хил. лв., с което е реализиран ръст от 10,0 % на годишна база.
Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 76,9 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,4 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.
Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1 038 174 хил. лв., като 6 812 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 1 031 361 от „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.
Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 46,1 % и 32,8 %.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 550 407 хил. лв., като нарастват с 0,2 % на годишна база.
Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 69 987 хил. лв., като се отчита ръст от 13,9 % на годишна база.
Сумата на активите на застрахователите към края на септември 2010 г. нараства с 5,4 % на годишна база и възлиза на 2 840 324 хил. лв., като 63,5 % са на застрахователите по общо застраховане и 36,5 % на застрахователите по животозастраховане.
Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД към края на септември 2010 г. е 1 343 743 хил. лв. при 993 391 хил. лв. година по-рано. 
Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 1,1 % на годишна база и достига 1 002 292 хил. лв., в т.ч. 551 597 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 450 695 хил. лв. на животозастрахователите.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 4,9 % на годишна база и достига 1 274 484 хил. лв.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 30.09.2010 г., нараства с 11,1 % на годишна база и достига 547 019 хил. лв.
Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат отрицателен технически резултат от (-12 777) хил. лв. към края на септември 2010 г. при 10 178 хил. лв. към края на септември 2009 г., съответно финансов резултат от 9 933 хил. лв. към края на септември 2010 г. при 28 596 хил. лв. за същия период на 2009 г.
Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на деветмесечието на 2010 г. е 14 548 хил. лв. при 13 855 хил. лв. към края на деветмесечието на 2009 г., а финансовият резултат е 19 561 хил. лв. към края на деветмесечието на 2010 г., при 25 598 хил. лв. към края на деветмесечието на 2009 г.
Брутният премиен приход по доброволно здравно осигуряване за периода януари – септември на 2010 г., съгласно агрегирания отчет за доходите, е 31 525 хил. лв., с което е реализиран ръст от 4,8 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” от 32,2 % и „Извънболнична медицинска помощ” от 21,8 %.
Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 17 261 хил. лв., като се отчита увеличение от 13,4 % на годишна база.
Сумата на активите на здравните дружества към края на септември 2010 г. нараства с 8,8 % на годишна база и възлиза на 73 548 хил. лв.
Общият размер на собствения капитал на здравноосигурителните дружества нараства с 11,3 % на годишна база и достига 49 767 хил. лв.
Размерът на здравноосигурителните резерви намалява с 1,0 % на годишна база и достига 13 348 хил. лв.
В края на септември 2010 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат отрицателен технически резултат от (-625) хил. лв., при 1 091 хил. лв., отчетени  в края на септември 2009 г. Финансовият резултат на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 721 хил. лв., при 2 101 хил. лв. в края на септември 2009 г.
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 30.09.2010 г. възлиза на 213 751.