Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар и пазара по...

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец ноември 2011 г.

Данните от отчетите на застрахователите и здравноосигурителните дружества към края на месец ноември 2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

 Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари - ноември 2011 г., възлиза на 1 415 884 хил. лв. (в тази сума не е включен премийният приход на "ГРАВЕ България Общо застраховане" ЕАД, което дружество се вля в едноличния собственик на капитала му - „ГРАЦЕР ВЕКСЕЛЗАЙТИГЕ ФЕРЗИХЕРУНГ АКЦИЕНГЕЗЕЛШАФТ”). Спадът на премийния приход на годишна база се изчислява на 0,9 % при спад от 2,6 % година по-рано.

Към края на ноември 2011 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 1 198 284 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). На годишна база се отчита намаление от 1,3 % (при спад от 4,4 % година по-рано).

Към края на ноември 2011 г., делът на първите три и пет компании, извършващи дейност по общо застраховане, намалява в сравнение със същия период на 2010 г. и 2009 г. Обратна тенденция се наблюдава при първите десет компании, като техният дял нараства в сравнение със същия период на 2010 г. и 2009 г.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 71,5 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. Общият премиен приход по тези видове застраховки намалява на годишна база с 1,8 % при спад от 3,5 % към края на ноември 2010 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 18,4 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база общият премиен приход по имуществените застраховки намалява с 1,0 % при спад от 7,2 % към края на ноември 2010 г.

През периода януари – ноември 2011 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 217 600 хил. лв. при 214 883 хил. лв., записани през същия период на 2010 г. На годишна база записаните премии нарастват с 1,3 % при ръст от 9,2 % година по-рано.

Делът на първите три, пет и десет компании на пазара по животозастраховане също нараства към края на ноември 2011 г., в сравнение с края на ноември 2010 г. и 2009 г.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, от 74,4 % заема застраховка „Живот” и рента. На годишна база премийният приход по този вид застраховка намалява с 2,4 % при ръст от 13,0 % към края на ноември 2010 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 7,2 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на ноември 2011 г., като премийният приход по този вид застраховка нараства на годишна база с 68,0 % при спад от 3,1 % към края на ноември 2010 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари - ноември 2011 г., възлиза на 36 099 хил. лв., с което се отчита спад от 3,8 % спрямо същия период на 2010 г., при ръст от 6,2 % година по-рано.

Към края на ноември 2011 г. делът на първите три, пет и десет здравноосигурителни дружества намалява в сравнение с края на ноември 2010 г. Най-голямо е това намаление при първите пет компании, чийто пазарен дял достига 54 % при 58,6 % към края на ноември 2010 г.  

Към края на ноември 2011 г. най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (31,1 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (23,1 %). Най-голям ръст на премиите, спрямо края на ноември 2010 г., се отчита по пакета „Стоматологични услуги” (16,8%), а най-голям спад - по пакета „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ” (-38,7 %).

Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 204 948 души при 204 523 души към края на ноември 2010 г.