Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар и пазара по...

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец ноември 2009 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец ноември 2009 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари-ноември 2009 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 1 285 722 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 196 748 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 1,5 % в общото застраховане и спад от 18,5 % в животозастраховането или общо за застрахователния сектор се отчита спад от 4,2 %. Данни отделно за дейността по активно презастраховане се предоставят и публикуват на тримесечна база.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Автокаско” (42,9 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (27,4 %) или общо 70,3 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, премийният приход по които възлиза на 248 844 хил. лв., или 19,4 % от общия премиен приход.
По застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Пожар и природни бедствия” се отчита най-голямо увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2008 г. - съответно с 52 616 хил. лв. и с 23 047 хил. лв.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец ноември 2009 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 146 760 хил. лв. и формират 74,6 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,9 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 9 604 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава само по „Женитбена и детска застраховка” - 11 %, и по „Допълнителна застраховка” - 10,2 %.

Реализираният за периода  януари-ноември 2009 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 35 366 хил. лв., с което се отчита ръст от 29,9 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 34,7 % и „Извънболнична медицинска помощ” – 23,0 %.
Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите „Болнична медицинска помощ” – от 62,9 % и „Извън болнична медицинска помощ” – от 62,1 %.