Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар и пазара по...

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец ноември 2008 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец ноември 2008 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари - ноември 2008 г. записаните премии в общото застраховане са в размер на 1 305 638 хил. лв., а в животозастраховането – 241 398 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 22% и 18,5% или общо за застрахователния сектор – 21,5%.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки - „Автокаско” (47,8%) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (22,9%) или общо 70,7% от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Щети на имущество”, премийният приход, от които възлиза на 221 169 хил. лв., или 16,9% от общия премиен приход.
Увеличението на премийния приход за целия общозастрахователен сектор на годишна база в абсолютна стойност се изчислява на 235 730 хил. лв., като най-голям принос в него от 123 574 хил. лв. има застраховка „Автокаско”, следвана от „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” от 75 125 хил. лв. и „Пожар и природни бедствия” от 11 629 хил. лв.
Над 100% ръст на премийния приход на годишна база се отчита по застраховки „Правни разноски”, „Заболяване” и „Релсови превозни средства”.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователните дружества към края на месец ноември 2008 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 180 432 хил. лв. и формират 74,7% от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 7,0% в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 16 993 хил. лв.
Най-висок ръст на премийния приход от 34,4% на годишна база се реализира по застраховка „Злополука”.

Реализираният за периода януари-ноември 2008 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 27 221 хил. лв., с което се отчита ръст от 20,6 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 42,9 % и „Извънболнична медицинска помощ” - 18,5 %.
Най-голям спад на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите „Стоматологични услуги” – от 47,9 % и „Услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ” – от 31,6%.
Броят на здравноосигурените лица в дружествата по доброволно здравно осигуряване по действащи договори към 30.11.2008 г. възлиза на 383 118.