Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар и пазара по...

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец май 2010 г.

Данните от отчетите на застрахователите и дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец май 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.
За периода януари-май 2010 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 567 145 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 92 778 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 6,9 % в общото застраховане и спад от 4,1 % в животозастраховането или общо за застрахователния сектор се отчита спад от 6,5 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Автокаско” (36,5 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (35,7 %) и общо 72,2 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат дял 18,3 % от общия премиен приход.
Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2009 г. се отчита по застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Летателни апарати”, „Обща гражданска отговорност”, „Гаранции”, „Заболяване” и „Правни разноски”.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец май 2010 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 69 711 хил. лв. и формират 75,1 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,3 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 3 987 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по „Постоянна здравна застраховка” и по „Допълнителна застраховка”.
Към края на месец май 2010 г. дружествата по доброволно здравно осигуряване реализират брутен премиен приход от 21 601 хил. лв., с което се отчита ръст от 9,1 % на годишна база. 
Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (32,6 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (22,3 %).
 Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.05.2010 г. възлиза на 191 495.


* Промените спрямо предходните месеци  в животозастраховането на база премиен приход се дължат на това, че „СИНДИКАЛНА ВЗК”, променяйки счетоводната си политика допуска техническа грешка в начина на отчитане на записаните премии, тоест  начислява премии по всички действащи договори, без да се отчита падежа на премията, което е водещото условие за начисляване на премията през съответния период.