Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар и пазара по...

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец март 2010 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец март 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Брутният премиен приход за първото тримесечие на 2010 г., реализиран от застрахователите със седалище в Република България, възлиза на 408 421 хил. лв., като се наблюдава спад от 5,2 % на годишна база.
Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане за периода януари – март 2010 г., възлиза на 344 859 хил. лв., с което е реализиран спад от 6,8 % на годишна база.
На пазара по общо застраховане делът на автомобилните застраховки се увеличава до 74,9 % (първо тримесечие на 2009 г: 71,2 %) от брутния премиен приход, реализиран в сектора, като застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (39,8 %) изпреварва по дял застраховка „Автокаско” (35,1 %).
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите за периода януари - март 2010 г., възлиза на 63 562 хил. лв., с което е реализиран ръст от 4,4 % на годишна база.
Най-висок относителен дял в премийния приход по животозастраховане заема застраховка „Живот” и рента – 78,9 %.
Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 60 327 хил. лв., от които 1 596 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане. Записаният брутен премиен приход от животозастрахователите е реализиран изцяло от директен бизнес.
Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) и автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”), съответно от 43,3 % и 41,0 %.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 189 118 хил. лв., като нарастват с 1,3 % на годишна база.
Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 20 993 хил. лв., като се отчита спад от 3,7 % на годишна база.
Сумата на активите на застрахователите към края на март 2010 г. нараства с 10 % на годишна база и възлиза на 2 852 228 хил. лв., в т.ч. 64,2 % на застрахователите по общо застраховане и 35,8 % на застрахователите по животозастраховане.
Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД към края на март 2010 г. е 1 406 158 хил. лв. при 1 063 623 хил. лв. година по-рано. 
Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 14,3 % на годишна база и достига 974 446 хил. лв., в т.ч. 510 584 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 463 862 хил. лв. на животозастрахователите.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане нараства със 7,1 % на годишна база и достига 1 313 633 хил. лв.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 31.03.2010 г., нараства с 9,1 % на годишна база и достига 518 525 хил. лв.
Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 8 935 хил. лв. към края на март 2010 г. при 5 332 хил. лв. към края на март 2009 г., съответно положителен финансов резултат от 17 737 хил. лв. към края на март 2010 г. при 11 772 хил. лв. за същия период на 2009 г.
Отчетеният от животозастрахователите технически резултат за първото тримесечие на 2010 г. е 13 624 хил. лв. при 2 788 хил. лв. за първото тримесечие на 2009 г., а финансовият резултат е 15 663 хил. лв. за първото тримесечие на 2010 г., при 6 310 хил. лв. за първото тримесечие на 2009 г.
Брутният премиен приход по доброволно здравно осигуряване за периода януари - март на 2010 г., съгласно агрегирания отчет за доходите, е 16 471 хил. лв., с което е реализиран ръст от 15,1 % на годишна база.
Най-висок относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите  „Други здравноосигурителни пакети” от 32,3 % и „Извънболнична медицинска помощ” от 23,1 %.
Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 5 522 хил. лв., като се отчита ръст от 11,0 % на годишна база.
Сумата на активите на здравните дружества към края на март 2010 г. нараства с 11,3 % на годишна база и възлиза на 73 517 хил. лв.
Общият размер на собствения капитал на здравноосигурителните дружества нараства с 13,7 % на годишна база и достига 47 122 хил. лв.
Размерът на здравноосигурителните резерви нараства с 4,0 % на годишна база и достига 16 625 хил. лв.
За първото тримесечие на 2010 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат положителен технически резултат от 1 251 хил. лв., при 2 301 хил. лв. отчетен  за първото тримесечие на 2009 г., съответно положителен финансов резултат от 1 629 хил. лв., при 2 289 хил. лв. в края на март 2009 г.
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.03.2010 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 188 273 при 349 375 в края на март 2009 г.

*Поради това, че един животозастраховател е променил счетоводната си политика по отношение на отчитане на премийния приход, статистиката за януари  и февруари 2010 г. е актуализирана.