Начало / Новини / Данни за застрахователния пазар и пазара по...

Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец април 2008 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец април 2008 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.
За периода януари-април 2008 г. записаните премии в общото застраховане са в размер на 476 752 хил. лв., а в животозастраховането – на 89 090 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 22,4 % и 26,6 % или общо за застрахователния сектор – 23,1 %.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки - „Автокаско” (44,3 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (26,3 %) или общо 70,6 % от премийния приход, реализиран в сектора. Застраховка „Автокаско” има най-голям принос в увеличението на премийния приход за общозастрахователния сектор като отчита ръст от 34,7 %  на годишна база и записани премии от 211 257 хил. лв. По този вид застраховка отчетеният ръст на премийния приход е с 3,4 процентни пункта по-висок спрямо ръста за първото тримесечие на 2008 г. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Щети на имущество”, премийният приход, от които възлиза на 73 746 хил. лв., или 15,5 % от общия премиен приход.
Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по застраховки „Релсови превозни средства”  -  59,4 % и „Кредити” – 47,8 %.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователните дружества към края на месец април 2008 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 67 350 хил. лв. и формират 75,6 % от премийния приход, генериран в сектора. Нараства интересът към застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, която заема дял от 6,7 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите.
Най-висок ръст на премийния приход от 49,2 % на годишна база се реализира по застраховка „Злополука”.
Реализираният за периода  януари-април 2008 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 10 698 хил. лв., с което се отчита спад от  11 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 37,6 % и „Извънболнична медицинска помощ” - 19,2 %.
Най-голям спад на премийния приход към края на месец април 2008 г. се отчита по пакетите „Стоматологични услуги” със 70,2 % и „Услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ” с 37,5%.
Броят на здравноосигурените лица в дружествата по доброволно здравно осигуряване по действащи договори към 30.04.2008 г. възлиза на 261 554.