Начало / Новини / Данни за пазара по доброволно здравноосигуряване към края на 2008 г.

Данни за пазара по доброволно здравноосигуряване към края на 2008 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на 2008 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел “е-библиотека”, „Статистика”, „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Към края на 2008 г. брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване в Република България, възлиза на 30 302 хил. лв. при 25 314 хил. лв. към края на 2007 г., или се наблюдава нарастване от 19,7 % на годишна база.
Изплатените претенции по доброволно здравно осигуряване към 31.12.2008 г. са в размер на 21 105 хил. лв. при 15 323 хил. лв. към края на 2007 г., като ръстът на годишна база е 37,7 %. Размерът на брутните здравноосигурителни резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 11,3 % на годишна база и достига 13 067 хил. лв.
През 2008 г. техническият резултат на дружествата, извършващи дейност по доброволно здравно осигуряване, е отрицателен и възлиза на (-6 301 хил. лв.) при (-6 628 хил. лв.) за 2007 г.
Сумата на активите в сектора по доброволно здравно осигуряване се увеличава с  36,6 % в сравнение с 2007 г. и възлиза на 59 692 хил. лв. Собственият капитал в сектора се увеличава с 52,7 % на годишна база и достига 38 097 хил. лв.
На пазара по доброволно здравно осигуряване най-голям дял заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” и „Извънболнична медицинска помощ”, съответно от 42,82 % и от 18,54 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се отчита при здравноосигурителните пакети „Други здравноосигурителни пакети” (58,9%) и „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване (36,2 %).
Броят на здравно осигурените лица по действащи договори към края на 2008 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 356 863, при 263 754 през отчетната 2007 г.