Начало / Новини / Данни за пазара по доброволно здравноосигуряване към края на 2007 г.

Данни за пазара по доброволно здравноосигуряване към края на 2007 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на 2007 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел “е-библиотека”, „Статистика”, „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Към края на 2007 г. брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване в Република България, възлиза на 25 314 хил. лв. при 22 620 хил. лв. към края на 2006 г., или се наблюдава нарастване от 11,9 % на годишна база.
Изплатените претенции по доброволно здравно осигуряване към 31.12.2007 г. са в размер на 15 323 хил. лв. при 12 599 хил.лв. към края на 2006 г., като ръста на годишна база е 21,6 %. Размерът на брутните здравноосигурителни резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 51 % на годишна база и достига 10 377 хил. лв.
През 2007 г. техническият резултат на дружествата, извършващи дейност по доброволно здравно осигуряване, е отрицателен и възлиза на -4896 хил. лв. По видове здравноосигурителни пакети техническият резултат е положителен само по пакетите: „Други здравноосигурителни пакети” (964 хил.лв.), „Болнична медицинска помощ”(326 хил.лв.) и „Услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ” (211 хил.лв.).
Сумата на активите в сектора по доброволно здравно осигуряване се увеличава през 2007 г., като е отчетен ръст от 54,6 % на годишна база. Към края на годината тя възлиза на 45 243 хил. лв. Собственият капитал в сектора се увеличава с 36,5 % на годишна база и достига 27 969 хил. лв.
На пазара по доброволно здравно осигуряване най-голям дял заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” и „Извънболнична медицинска помощ”, съответно от 32,21 % и от 21,03 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база има при здравноосигурителни пакети „Други здравноосигурителни пакети” (62,8 %), „Възстановяване на разходите” (13,7 %) и „Стоматологични услуги” (10,2 %).
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към края на 2007 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 263 754, при 374 289 през отчетната 2006 г.