Начало / Новини / Данни за пазара по доброволно здравно осигуряване...

Данни за пазара по доброволно здравно осигуряване за първото тримесечие на 2008 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месеците януари, февруари и март 2008 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.
Към края на месец януари 2008 г. записаните премии в доброволното здравно осигуряване са в размер на 2 557 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 11,9 %.
Записаните към края на месец февруари 2008 г. премии в сектора възлизат на 5 687 хил. лв. и се отчита отрицателен ръст на годишна база от (-18,3 %).
Брутният премиен приход по доброволно здравно осигуряване за периода януари - март на 2008 г., съгласно агрегирания отчет за доходите, е 8 237 хил. лв., с което продължава да се реализира отрицателен ръст от (- 25,7 %) на годишна база. Изплатените претенции в доброволното здравно осогуряване към 31.03.2008 г. са в размер на 4 614 хил. лв., като ръстът на годишна база е 37 %. Размерът на здравноосигурителните резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) намалява с 3 % на годишна база и достига 11 465 хил. лв. Техническият резултат съгласно агрегирания отчет за доходите на дружествата, извършващи дейност по доброволно здравно осигуряване, е отрицателен и възлиза на  (-849) хил. лв. при технически резултат в размер на 432 хил. лв. за първото тримесечие на 2007 г. Към края на първото тримесечие на 2008 г. сумата на активите на дружествата по доброволно здравно осигуряване е 47 605 хил. лв., като нарастването на годишна база е 25,9 %.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените претенции, е пакетът „Други здравноосигурителни пакети”, съответно от 35,2 % и 29,5 %. На следващо място по относителен дял се нарежда пакетът „Извънболнична медицинска помощ”, съответно с 19,3 % от премийния приход и с 22,8 % от изплатените претенции общо за сектора.
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.03.2008 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 256 917 при 188 615 към края на първото тримесечие на 2007 г.