Начало / Новини / Данни за доходността на пенсионните фондове към 31.05.2004 г.

Данни за доходността на пенсионните фондове към 31.05.2004 г.

Във връзка с публикации в медиите за отрицателна доходност на пенсионните фондове КФН публикува обобщена информация за размера на балансовите активи на пенсионните фондове за допълнително доброволно и допълнително задължително пенсионно осигуряване към 31.05.2004 г. и за постигнатия доход от инвестиране на активите за периода от началото на годината да края на месец май. Източник на обобщените данни са ежемесечно представяните от пенсионноосигурителните дружества в КФН финансови отчети и справки за дейността на пенсионните фондове.
Формираният доход от инвестиране на активите на някои фондове към 31.05.2004 г. е по-нисък в сравнение с края на предходния месец, поради отчетени през месец май отрицателни разлики от ежемесечната последваща оценка на част от активите в инвестиционните портфейли на съответните фондове. Намалението се дължи основно на понижението на котировките на дълговите ценни книжа през месец май и извършената въз основа на пазарните цени оценка на съответните емисии в портфейлите на пенсионните фондове.
Данните за доходността на пенсионните фондове ще бъдат официално обявени след приключване на първото шестмесечие и представянето в КФН на справките за доходността от инвестиране на средствата на пенсионните фондове.
Обобщената информация може да намерите в раздел "Публикации", "Статистика и анализи" - "Статистика на осигурителния пазар".