Начало / Новини / Данни за дейността на застрахователните брокери през цялата 2016 г.

Данни за дейността на застрахователните брокери през цялата 2016 г.

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2016 г., възлиза на 1 071 233 461 лв., от които 983 503 593 лв. в полза на застрахователи със седалище в Р. България и 87 729 867 лв. в полза на застрахователи от други държави.

От реализирания чрез застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 873 405 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 106 933 хил. лв. в животозастраховането.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 31.12.2016 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на МПС (402 152 103 лв.) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (314 241 917 лв.), следвани от „Пожар и природни бедствия” (65 087 129 лв.) и „Други щети на имущество” (25 627 067 лв.).

При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 31.12.2016 г. е основно по застраховка „Живот и рента” (76 293 153 лв.), следвана от застраховките „Заболяване” и „Злополука” (11 775 795 лв. и 7 500 681 лв.).

С оглед на всичко гореизложено ви информираме, че актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършвали дейност през 2016 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.