Начало / Новини / Данни за дейността на застрахователните брокери...

Данни за дейността на застрахователните брокери през първото полугодие на 2016 г.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през първата половина на 2016 г. възлизат на 108 296 хил. лв. (84 061 хил. лв. към 30.06.2015 г. или една година по-рано), нараствайки с 29% на годишна база.
От всички начислени комисиони, 91% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 9%  – съответно в животозастраховането.
На годишна база, приходите от комисиони в общото застраховане нарастват с 32%, докато в животозастраховането същия ръст се равнява на 28%.

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2016 г., възлиза на 535 503 хил. лв. (453 077 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 18%, от които 496 432 хил. лв. (при отчетени 438 220 хил. лв. дванадесет месеца поо-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и 39 071 хил. лв. (14 857 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи от други държави.
От реализираният от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 445 234 хил. лв. (387 801 хил. лв. в края на първото полугодие на 2015 г.) са реализирани в общото застраховане и 49 379 хил. лв. (45 668 хил. лв. към 30.06.2015 г.) в животозастраховането.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2016 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (46%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (35%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (9%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (3%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).

При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2016 г., е записан основно по застраховка „Живот” и рента (70%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Заболяване” (12%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Злополука” (7%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
Актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършващи дейност към 30.06.2016 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.