Начало / Новини / Данни за дейността на застрахователните брокери през 2017 г.

Данни за дейността на застрахователните брокери през 2017 г.


Приходите от комисиони на застрахователните брокери през 2017 г. възлизат на 208 002 хил. лв. (186 927 хил. лв. към 31.12.2016 г. или една година по-рано), нараствайки с 11,3 % на годишна база.
От всички начислени комисиони 89.6% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 10.4%  – съответно в животозастраховането.

Премийният приход, реализиран с посредничеството на застрахователните брокери през 2017 г., възлиза на 1 232 848 хил. лв. (1 071 233 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 15,1%, от които 1 106 778 хил. лв. (при отчетени 983 504 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и 126 070 хил. лв. (87 730 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи, ситуирани в други държави.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 31.12.2017 г. най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (46,7%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (36.3%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия”, (6.9%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (2,7%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).

При животозастраховането реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 31.12.2017 г. е записан основно по застраховка „Живот” и рента (67,5%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следван от застраховките „Заболяване” (13,2%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Злополука” (8%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
Актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършващи дейност към 31.12.2017 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери - 2017".