Начало / Новини / Данни за дейността на застрахователните брокери през 2015 г.

Данни за дейността на застрахователните брокери през 2015 г.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през 2015 г. възлизат на 170 056 хил. лв., нараствайки с 9% на годишна база спрямо края на 2014 г., когато същите са били в размер на 156 193 хил. лв.
От всички начислени комисиони, преимуществен дял или над 90% представляват приходите от комисиони по застраховки в общото застраховане и едва 9%  – съответно в животозастраховането.
На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане нарастват с 5%, а в животозастраховането с почти 30%.
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2015 г., възлиза на 1 000 267 хил. лв. (890 681 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 12%, от които 903 419 хил. лв. в полза на застрахователи със седалище в Р. България и 96 861 хил. лв. в полза на застрахователи от други държави (822 444 хил. лв. и 68 237 хил. лв. съответно дванадесет месеца преди това).
От реализирания чрез застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 799 438 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 99 690 хил. лв. в животозастраховането.
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 31.12.2015 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (46% дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (35% дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7% дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (4% дял от записаните премии по общо застраховане).
При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 31.12.2015 г. е основно по застраховка „Живот” и рента (над 70%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Заболяване” и „Злополука” (по 9%-ен и 11%-ен дял от записаните премии в животозастраховането).
С оглед на всичко гореизложено Ви информираме, че актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършвали дейност към 31.12.2015 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.