Начало / Новини / Данни за дейността на застрахователните брокери към 31.12.2019 г.

Данни за дейността на застрахователните брокери към 31.12.2019 г.


    Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2019 г., възлиза на 1 686 860 хил. лв. (1 533 394 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 10 %, от които:
    - 1 566 886 хил. лв. (при отчетени 1 393 795 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на пре-/застрахователи със седалище в Р. България и
    - 119 973 хил. лв. (139 599 хил. лв. една година преди това) в полза на пре-/застрахователи със седалище в държава членка, извършващи дейност в Р България при условията на правото на установяване /клонове/ и при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и за застрахователи със седалище в трети държави.
    Приходите от комисионни на застрахователните брокери в полза на застрахователи със седалище в Р. България, към 31.12.2019 г. възлизат на 280 270 хил. лв. ( 251 806 хил. лв. към 31.12.2018 г. или една година по-рано), нараствайки с 11 % на годишна база.
    От всички начислени комисиони, 95,5% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 4,5% – съответно в животозастраховането.
    В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 31.12.2019 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (54,8%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (29,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (5,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Гаранции” (3,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).
    При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 31.12.2019 г., е записан основно по застраховка „Живот” и рента (53,3%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Застраховка "Заболяване"” (27,5%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Допълнителна застраховка” (8,1%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
    Актуализираните индивидуални данни от справките на застрахователните брокери, извършващи дейност през отчетния период и регистрирани в Република България към 31.12.2019 г., се обобщават и публикуват на интернет страницата на КФН в раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика”, „Застрахователни брокери”.