Начало / Новини / Данни за дейността на застрахователните брокери към 31.12.2018 г.

Данни за дейността на застрахователните брокери към 31.12.2018 г.

Премийният приход реализиран чрез застрахователните брокери през 2018 г., възлиза на 1 533 394 хил. лв. (1 232 847 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 20 %, от които 1 393 795 хил. лв. (при отчетени 1 106 778 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и премиен приход от 139 599 хил. лв. (126 069 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи, ситуирани в други държави.
Приходите от комисионни на застрахователните брокери към 31.12.2018 г. възлизат на 251 806 хил. лв. ( 208 002 хил. лв. към 31.12.2017 г. или една година по-рано), нараствайки с 17 % на годишна база.
От всички начислени комисиони, 93% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 7% – съответно в животозастраховането.
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 31.12.2018 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (54,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (31.0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (6.0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Други щети на имущество” (2,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).
При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 31.12.2018 г., е записан основно по застраховка „Живот” и рента (54,0%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Живот, свързана с инвестиционен фонд” (18,0%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Застраховка "Заболяване"” (14%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
Актуализираните индивидуални данни от справките и отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България и извършващи дейност към 31.12.2018 г., са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.