Начало / Новини / Данни за дейността на застрахователните брокери към 30.06.2019 г.

Данни за дейността на застрахователните брокери към 30.06.2019 г.

    
    Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото полугодие на 2019 г., възлиза на 852 551 хил. лв. (745 590 хил. лв. една година по-рано), с което се отчита увеличение от 14 %, от които 775 036 хил. лв. (при отчетени 663 762 хил. лв. дванадесет месеца по-рано) в полза на застрахователи със седалище в Р. България и премиен приход от 77 489 хил. лв. (81 827 хил. лв. една година преди това) в полза на застрахователи, ситуирани в други държави.
      Приходите от комисионни на застрахователните брокери към 30.06.2019 г. възлизат на 138 768 хил. лв. ( 122 505 хил. лв. към 30.06.2018 г. или една година по-рано), нараствайки с 13 % на годишна база.
От всички начислени комисиони, 95% представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и 5% – съответно в животозастраховането.
      В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане към 30.06.2019 г., най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (56,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (29.0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7.0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане) и „Заболяване” (2,0%-ен дял от записаните премии по общо застраховане).
      При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход към 30.06.2019 г., е записан основно по застраховка „Живот” и рента (43,0%-ен дял от записаните премии по животозастраховане), следвана от застраховките „Застраховка "Заболяване"” (32,0%-ен дял от записаните премии по животозастраховане) и „Застраховка "Злополука"” (10%-ен дял от записаните премии по животозастраховане).
Актуализираните индивидуални данни от справките на застрахователните брокери, извършващи дейност през отчетния период и регистрирани в Република България към 30.06.2019 г., се обобщават и публикуват на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.