Начало / Новини / „Български Бергман” ЕАД, с. Гърчиново, област...

„Български Бергман” ЕАД, с. Гърчиново, област Търговище, се отписва от публичния регистър, воден от КФН


Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписва емисия от ценни книжа, издадена от „Български Бергман” ЕАД, с. Гърчиново, област Търговище, представляваща съдебно-регистрираният капитал на дружеството в размер на 53 940 лева, състоящ се от 5 394 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор. Отписва се „Български Бергман” ЕАД от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисията за финансов надзор.
Пълния текст на решение 607 може да намерите в раздел „Документи”.