Начало / Новини / Актуализирани са списъците на застрахователите...

Актуализирани са списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България


    За периода 01.03.2021 г. – 31.03.2021 г. в КФН e получено 1 (едно) уведомление от компетентния национален орган на държава членка на ЕС относно намерението на застраховател със седалище на нейна територия да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    За същия период в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на ЕС относно намерението на 26 (двадесет и шест) застрахователни посредника със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 1 (едно) уведомление за преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към 31.03.2021 г. броят на застрахователите със седалище в други държави членки на ЕС, за които са постъпили уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България, възлиза на 428 (четиристотин двадесет и осем). Към същата дата застрахователните посредници, които имат намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2 251 (две хиляди двеста петдесет и един).
    За периода 01.03.2021 г. – 31.03.2021 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на местни застрахователни дружества да извършват дейност на тяхна територия. Към 31.03.2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище в Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.   
    За периода 01.03.2021 г. – 31.03.2021 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС относно намерението на местни застрахователни посредници да извършват дейност по застрахователно посредничество на тяхна територия при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване. Към 31.03.2021 г. общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, се запазва на 52.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.