Начало / Новини / Актуализация на списъците със застрахователи...

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз


    За периода от 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на 90 (деветдесет) застрахователи и застрахователни посредника със седалище в други държави членки на ЕС да извършват дейност (вписване или прекратяване на нотификацията) на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Постъпили са 5 (пет) уведомления по отношение на намерението на застрахователни дружества със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги (вписване на застрахователни дружества списъка с нотификации на КФН) и 24 (двадесет и четири) уведомления за оттегляне на намерението на застрахователни дружества със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към края на месец август 2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, които имат намерение да извършват дейност в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 411 (четиристотин и единадесет) дружества.
    За периода в КФН са получени 12 (дванадесет) уведомления относно намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 41 (четиридесет и едно) уведомления за преустановяване извършването на такава дейност в страната. Към 31.08.2021 г. застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност по застрахователно посредничество в България, са 2 265 (две хиляди двеста шестдесет и пет).
    През м. август 2021 г. КФН е изпратила уведомление до националния компетентен орган на Ирландия относно оттеглянето на намерението на ЗД „Евроинс“ АД да извършва трансгранична дейност  на нейна територия.
    За периода 01.08.2021 г. – 31.08.2021 г. КФН не е изпращала уведомления относно намерението или оттеглянето на намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване на територията на държави членки на ЕС.
    Към края на м. август 2021 г. общият брой на местните застрахователни дружества, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 17 (седемнадесет), а общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, остава 52 (петдесет и два) посредника.
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.