Начало / Новини / Административният съд – гр. София потвърди...

Административният съд – гр. София потвърди издадено от КФН наказателно постановление на „Доминант финанс” АД

За спазване на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ беше извършена проверка от служители на Комисията за финансов надзор на търговията с акции на „Промота Аеропарк” АД. В хода на проверката е установено, че „Доминант Финанс” АД, представлявано от Димостенис Йоанис Харакидас, в периода от 28.09.2006 г. до 06.10.2006 г., като клиент на инвестиционен посредник чрез поредица от сделки с акции от капитала на “Промота Аеропарк” АД, сключени между “Доминант Финанс” АД и Никос Комнинос Ахе (Nicos Komninos Axe) - клиент на същия инвестиционен посредник е довел до необичайна промяна на цената на акциите на “Промота Аеропарк” АД– повишение с 376 %. Вследствие на това е постигнато изкуствено покачване на средно претеглената цена за деня, което от своя страна рефлектира върху цената на отваряне за следващата търговска сесия и е в нарушение на императивни законови разпоредби.
За извършеното от „Доминант финанс” АД нарушение е съставен акта за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено наказателно постановление    за извършено нарушение на чл. 161, ал. 1, предл. 4 от ЗППЦК /в ред. ДВ бр. 63/04.08.2006г./. С издаденото наказателно постановление на „Доминант финанс” АД е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лева. Същото е обжалвано по реда на  чл. 59 и следващи от Закона за административните нарушения и наказания и е потвърдено с влязло в сила решение на Административен съд – гр. София от 29.07.2007г. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.