Консултации

 
КФН си е поставила за цел наблюдение на финансовите иновации, определени като „технологично ориентирани финансови иновации, които биха могли да доведат до нови бизнес модели, приложения, процеси или продукти със свързан материален ефект върху финансовите пазари и институции и предоставяните от тях финансови услуги“ в небанковия финансов сектор. Целта на този процес е, както защитата интересите на потребителите, така и улесняване изпълнението на регулаторните изисквания в сътрудничество с FinTech дружествата, включително и поднадзорните на КФН лица.

КФН продължава процеса на наблюдение на финансовите иновации с цел изясняване на интереса на поднадзорните лица към прилагането им в рамките на небанковия финансов сектор, както изследване на ползите за потребителите на услуги и за поднадзорните лица, произтичащи от улеснен достъп и намален разход  на предлаганите продукти/услуги.

Получените отзиви в хода на консултациите и проучванията  целят изясняване на произтичащите от иновациите рискове, влиянието върху бизнес моделите на финансовите институции, защита на потребителите и отражението на финансовите иновации по отношение борбата срещу изпирането на пари и противодействие на финансирането на тероризма.

Поднадзорните лица се приканват да изпратят своите отговори на въпросника, подписани с КЕП, на електронна поща fintech@fsc.bg в срок до 15-ти октомври 2019 г.

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения