Консултации

 

КФН си е поставила за цел наблюдение на финансовите иновации, определени като „технологично ориентирани финансови иновации, които биха могли да доведат до нови бизнес модели, приложения, процеси или продукти със свързан материален ефект върху финансовите пазари и институции и предоставяните от тях финансови услуги“ в небанковия финансов сектор. Целта на този процес е от една страна защита интересите на потребителите, а от друга улесняване изпълнението на регулаторните изисквания в сътрудничество с FinTech дружествата, включително и поднадзорните на КФН лица.

КФН инициира стартирането на процес на консултации с цел изясняване на интересна на поднадзорните лица към използването на финансови иновации в небанковия финансов сектор, както и ползите за потребителите на услуги и за поднадзорните лица, произтичащи от улеснен достъп и намален разход  на предлаганите продукти/услуги.
 
Въпросник за поднадзорни на КФН дружества

Консултациите целят изясняване на необходимостта от подходящ механизъм на взаимодействие между регулатора и FinTech дружества, произтичащите рискове, влиянието върху бизнес моделите на институциите-заявители, защита на потребителите и отражението на финансовите иновации по отношение борбата срещу изпирането на пари и противодействие на финансирането на тероризма.

Документът е насочен към дружества, предлагащи или планиращи да предоставят услуги чрез въвеждане на финансови иновации в небанковия финансов сектор (FinTech дружества). Целевата група са нововъзникнали компании, създатели на финансови нововъведения, чрез което се осигурява предлагането на специализирани небанкови финансови услуги, съобразени с нуждите на специфични потребителски групи. Подобни компании следват тенденцията към цифровизация и персонализация.

Консултативен документ за FinTech дружества

Дружествата-заявители се приканват да изпратят своите отговори на запитванията на консултативния документ по електронна поща на КФН fintech@fsc.bg, подписани с КЕП или на място в Деловодство на КФН в срок до 30 Септември 2018 г.