Начало / Финансови иновации / Innovation hub / Критерии за допустимост

Критерии за допустимост

КФН идентифицира иновативните продукти, услуги или бизнес модели, предлагани от дружествата заявители, прилагайки специфични критерии за относимост с оглед преминаване към последващ етап на подпомагане в процеса на комуникация и консултация.
            Допустими критерии за оценка на иновативните продукти, услуги или бизнес модели, предлагани от поднадзорни на КФН лица и FinTech дружества, доставчици на финансови иновации в небанковия финансов сектор:
  • Дали дружеството заявител пряко или непряко влиза в обхвата на компетенциите на КФН?       
  • Дали предложеният от заявителя проект може да бъде определен като иновативен по отношение на българския пазар?
  • Дали разработеният иновативен продукт/услуга или бизнес модел допринася за осигуряване лесен и бърз достъп до услуги в небанковия финансов сектор, намаляване разходите за потребителите на небанкови финансови услуги и защита правата на потребителите на небанкови финансови услуги?
  • До колко дружеството заявител се е запозналo с приложимата законова уредба, предприело е конкретни стъпки и е инвестирало в разбиране на съответния регулаторен режим?
  • До колко е установена необходимостта от подпомагане на дружеството заявител в процеса на консултиране относно законовата уредба в небанковия финансов сектор?
            В неизчерпателния списък на иновативни продукти/услуги или бизнес модели могат да бъдат посочени следните: криптоактиви и блокчейн (първично публично предлагане на монети, борси и платформи за търговия), предоставяне на роботизирани и автоматични съвети, RegTech услуги, платформи, big data, cloud computing и т.н.

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения