Innovation hub

КФН продължава процесa на сътрудничество с поднадзорни на КФН лица и FinTech дружества, доставчици на финансови иновации в небанковия финансов сектор като за целта чрез апликационна форма дава възможност на заявителите да установят неформален диалог с регулатора.
Целта на иновативния център (Innovation hub) е осигуряване единна точка за взаимодействие между надзорния орган и съответното дружество заявител, с оглед насърчаване на иновациите в небанковия финансов сектор при осигуряване интересите на потребителите.
Апликационната форма подсигурява механизма на взаимодействие, чрез който КФН може да даде пояснения и незадължителни насоки по нормативната уредба, приложима за бизнес модела на дружеството заявител, както и да му съдейства при евентуална нужда от кандидатстване за издаване на разрешение за извършваната от дружеството дейност.