Innovation hub

КФН продължава процесa на сътрудничество с поднадзорни на КФН лица и FinTech дружества, доставчици на финансови иновации в небанковия финансов сектор, като за целта чрез апликационна форма се дава възможност на заявителите да установят неформален диалог с регулатора.
Идеята на иновативния център (Innovation hub) е да осигури единна точка за взаимодействие между надзорния орган и съответното дружество заявител, с оглед насърчаване на иновациите в небанковия финансов сектор и защита интересите на потребителите.
Апликационната форма подсигурява механизма на взаимодействие, чрез който КФН може да даде пояснения и незадължителни насоки по нормативната уредба, приложима за бизнес модела на дружеството заявител, както и да му съдейства при евентуална нужда от кандидатстване за издаване на разрешение за извършваната от дружеството дейност.