Начало / Европейски въпроси / Списък на застрахователните дружества в ЕС

Списък на застрахователните дружества в ЕС

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) е публикувал на своята интернет страница база данни за част от регистрираните финансови институции в ЕС. На този етап базата съдържа единствено информация за лицензираните застрахователни дружества, като допълнително ще бъдат включени и останалите регистрирани финансови институции.

Базата данни на EIOPA обединява информацията, получена от компетентните национални органи от Европейската икономическа зона и предлага изчерпателен преглед на европейския застрахователен сектор.

Публикуването на базата данни е в изпълнение на една от задачите, възложени на EIOPA по силата на чл. 8 от Регламента на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, според който EIOPA следва да предостави на обществеността лесно достъпна информация за регистрираните финансови институции.

Базата данни е достъпна на следния линк:
 https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/registers/register-of-insurance-undertakings
 


* EIOPA обръща внимание, че съществуват различия между информацията, публикувана в базата данни, и списъците в националните публични регистри.

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения