Начало / Европейски въпроси / Проспекти и допълнения на публични...

Проспекти и допълнения на публични дружества и емитенти от ЕС

На тази страница може намерите списък на националните компетентни органи с препратка към тяхната електронна страница, който дава директен достъп до списъка или евентуално до електронните файлове на проспектите.

Трябва да се има предвид, че Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) е започнал осъществяването на глобален ИТ проект за бази данни, който ще позволи на ESMA в бъдеще централизирано да представя на своята електронна страница цялата информация, събрана от националните компетентни органи и да я публикува в съответствие с разпоредбите на  Директивата Омнибус (и друго бъдещо законодателство).

Австрия (Служба за надзор на финансовите пазари - FMA)
Линк на немски език:https://www.fma.gv.at/de/unternehmen/emittenten/prospektbilligung/billigungsverfahren/liste-gebilligter-prospekte.html
Линк на английски език: https://www.fma.gv.at/en/companies/issuers/approval-of-prospectuses/approval-procedure/list-of-approved-prospectuses.html

Белгия (Регулаторен орган за финансови услуги и пазари - FSMA)
https://www.fsma.be/en/Supervision/fm/oa/ug/ProspectusEms.aspx

България (Комисия за финансов надзор)
Линк на български език: https://www.fsc.bg/bg/polezna-informatsiya/prospekti-na-novi-emisii/
Линк на английски език: https://www.fsc.bg/en/useful-information/list-of-approved-prospectuses/

Кипър (Комисия за ценни книжа - Cysec)
На гръцки език: https://www.cysec.gov.cy/publiccompanies_newsletters_gr.aspx

Чехия (Чешка национална банка - CNB)
https://www.cnb.cz/en/supervision_financial_market/lists_registers/other_lists/index.html

Дания (Finanstilsynet)
https://www.finanstilsynet.dk/en/Tal-og-fakta/Virksomheder-under-tilsyn/Godkendte-prospekter.aspx

Естония (Естонска служба за финансов надзор)
https://www.fi.ee/index.php?id=2675

Финландия (Finanssivalvonta)
https://www.finanssivalvonta.fi/en/Listed_companies/Prospectuses/Prospectus_register/Pages/register.aspx

Франция (Регулаторен орган за финансовите пазари - AMF)
https://www.amf-france.org/inetbdif/decision_info.aspx?lang=fr&Id_Tab=0

Германия (Федерална служба за надзор на финансовите услуги - BaFin)
https://www.bafin.de/cln_117/nn_720794/SharedDocs/Artikel/EN/Datenbanken__Listen/weitere__datenbanken/database__verkprosp__010705.html

Гърция (Гръцка комисия за капиталовите пазари)
На гръцки език: https://www.hcmc.gr/pages/category.asp?catID=205

Унгария (Унгарска служба за финансов надзор)
https://www.pszaf.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok

Исландия (Служба за финансов надзор - Fjármálaeftirlitið)
https://www.fme.is/eftirlitsstarfsemi/utgefendur-verdbrefa/

Ирландия (Ирландска централна банка)
https://www.centralbank.ie/regulation/securities-markets/prospectus/Pages/approvedprospectus.aspx

Италия (Национална комисия по ценни книжа и борси - Consob)
https://www.consob.it/main/emittenti/prospetti/prospetti.html?queryid=prospetti&resultmethod=prospetti&search=1&symblink=/main/emittenti/prospetti/index.html

Латвия (Комисия по финансови и капиталови пазари)
https://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/finansu_instrumentu_tirgus/emitenti/

Литва (Централна банка на Литва)
https://www.lb.lt/approved_prospectuses

Люксембург (CSSF)
Препратка към сайта на фондовата борса на Люксембург: https://www.bourse.lu/Accueil.jsp
Линк на английски език: https://www.bourse.lu/application?_flowId=RechEmetteurFlow&openNewWindow=true&lang=EN
Линк на френски език: https://www.bourse.lu/application?_flowId=RechEmetteurFlow&openNewWindow=true&lang=FR

Малта (Служба за финансови услуги)
https://www.mfsa.com.mt/pages/viewcontent.aspx?id=340

Нидерландия (Регулаторен орган по финансовите пазари - AFM)
Линк на английски език: https://www.afm.nl/en/professionals/registers/alle-huidige-registers.aspx?type=%7B1032D7BB-0C63-4FCF-B64D-82E0A9D74070%7D
Линк на холандски език: https://www.afm.nl/nl/professionals/registers/alle-huidige-registers.aspx?type=%7B1032D7BB-0C63-4FCF-B64D-82E0A9D74070%7D

Норвегия (Finanstilsynet)
https://www.finanstilsynet.no/en/Noterte-foretak-Prospekter/Prospekter/Information/Approved-prospectuses/

Полша (Служба за финансов надзор)
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_kapitalowego/Dokumenty_dot_oferty_publ_lub_dopuszczenia_do_obrotu.html

Португалия (Комисия за пазарите на ценни книжа - CMVM) 
Емитенти на ценни книжа: https://web3.cmvm.pt/english/sdi2004/emitentes/index.cfm
Публични предлагания: https://web3.cmvm.pt/english/sdi2004/emitentes/index.cfm
Допускане до търговия: https://web3.cmvm.pt/english/sdi2004/emitentes/adm_vm.cfm

Румъния (Румънска национална комисия по ценни книжа -  CNVM)
https://www.cnvmr.ro/InfoUtile/SOP.htm

Словения (Агенция за ценни книжа)
https://www.a-tvp.si/Eng/Default.aspx?id=86

Словакия (Централна банка на Словакия)
Линк на английски език: https://www.nbs.sk/en/financial-market-supervision/securities-market-supervision/public-offer/lists
Списък на проспекти (от 1 август 2005 г.):https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad%5CEPCP_en.pdf

Испания (Национална комисия за пазарите на ценни книжа - CNMV)
Емисии, допускане до търговия и предложения за поглъщане:https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IndiceEAO.aspx?lang=en
Публични предлагания: https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IndiceEAO.aspx?lang=en
Проспекти за търгуване: https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/Busqueda.aspx?id=20

Швеция  (Finansinspektionen)
https://www.fi.se/Marknadsinformation/Prospektregistret/Prospektregistret/

Великобритания (Регулаторен орган за финансови услуги - FSA)
https://www.fsa.gov.uk/ukla/officialPublicationOfProspectuses.do?view=true&listType=publicationOfProspectuses

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения