Начало / Европейски въпроси / Полезни връзки

Полезни връзки

Европейска комисия

http://ec.europa.eu/

Главна дирекция „Вътрешен пазар”

www.internalmarket/index.htm

Европейски парламент

www.europarl.europa.eu

Съвет на Европейския съюз www.consilium.europa.eu
Европейски съвет за системен риск (ESRB) www.esrb.europa.eu
Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) www.esma.europa.eu
Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) www.eiopa.europa.eu

Европейски банков надзорен орган (EBA)

www.eba.europa.eu

Международна организация на надзорните органи на ценни книжа (IOSCO)

www.iosco.org

Международна асоциация на застрахователните надзорни институции (IAIS)

www.iaisweb.org

Международната организация на пенсионните надзори (IOPS)

www.iopsweb.org

Европейска централна банка

www.ecb.int

Международен валутен фонд

www.imf.org
Достъп до правото на ЕС https://eur-lex.europa.eu/

Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения