Начало / Европейски въпроси / ЕС законодателство

ЕС законодателство

Подробна информация за актовете на Европейския съюз и планираните изменения в нормативната уредба, може да намерите на интернет адреса на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance_en

Информация за публикуваните действащи актове на ЕС – регламенти, директиви, делегирани актове и решения в областта на небанковия финансов сектор може да намерите на интернет адреса на Официален вестник на ЕС: https://eur-lex.europa.eu/
Последни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност на „Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество“ АДРЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на издадени наказателни постановления № ХХ-ХХ-ХХХ от XXXX г. и № ХХХХХХ от ХХХХ г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“РЕЗЮМЕ на наложена принудителна административна мярка с Решение № XXX-ПОД от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“КФН отмени указания относно изплащането на натрупаните средства по индивидуалната партида на починало осигурено лице във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряванеВсички събщения