Брекзит

Обща информация
На 29 март 2017 г. Обединеното кралство (ОK) уведоми Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Европейския съюз (ЕС), процес, известен като Брекзит.
В съответствие със Споразумението за оттегляне от февруари 2020 г. (ОВ L 29, 31.1.2020 г., стр. 7) правото на Съюза продължи да се прилага за Обединеното кралство и на територията му за „преходен период“, продължаващ до 31 декември 2020 г.

Какво се променя от 1.01.2021 г.
От 1 януари 2021 г. преходният период, позволяващ временното участие на Обединеното кралство в единния пазар и в митническия съюз на ЕС, приключва, с което ще се сложи край на свободното движение на хора, стоки и услуги, включително и на свободата на установяване. Напускайки Съюза, Обединеното кралство също така автоматично и по закон напуска като страна всички международни споразумения на Съюза.
Считано от 1 януари 2021 г., физическите лица и предприятията от Обединеното кралство, осъществяващи дейност в Европейския съюз, и физическите лица и предприятията от ЕС, осъществяващи дейност в Обединеното кралство, повече няма да се ползват от свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги, предвидени в Договорите на Съюза.
Разрешенията, издадени от органите на Обединеното кралство съгласно рамката на ЕС за единния пазар, повече няма да са валидни в Съюза, считано от 1 януари 2021 г.
В резултат на това компаниите от ОК, предоставящи услуги, ще загубят правото си да извършват дейност в ЕС, няма да могат да използват режима на „паспортизация“, приложим за държавите членки на Съюза в условията на единен пазар. Те ще трябва да се установят на територията на ЕС, за да могат да предоставят услугите си, като това ще зависи от правилата за установяване на всяка държава членка.

На 31 декември 2020 в Официален вестник на ЕС бяха публикувани следните актове във връзка с излизането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (ОК) от Европейския съюз:
 1. Споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия[1]
 2. Решение (ЕС) 2020/2252 НА СЪВЕТА от 29 декември 2020 година относно подписването, от името на Съюза, и временното прилагане на Споразумението[2]
 3. Декларации, посочени в Решението на Съюза относно подписването от името на Съюза и за временно прилагане на Споразумението за търговия и сътрудничество.
 
Актовете може да намерите на интернет адреса на Официален вестник на ЕС, изданието от 31.12.220 г.:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2020:444:TOC
 
Споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия:
Споразумението създава основата за широки отношения между Съюза и Обединеното кралство, включващи реципрочни права и задължения, общи действия и специални процедури.
Споразумението предвижда значително ниво на отвореност за предоставяне на услуги и инвестиции, надхвърлящо базовите разпоредби на Общото споразумение за търговия с услуги на СТО (GATS), по което са страни както ЕС, така и Обединеното кралство.
Както във всички свои споразумения за свободна търговия, ЕС напълно запазва правото да регулира собствените си пазари.
Споразумението не изключва възможността държавите членки да сключват двустранни договорености или споразумения с Обединеното кралство по конкретни въпроси от обхвата на Споразумението за търговия и сътрудничество, но само в областта на въздушния транспорт, административното сътрудничество в областта на митниците и ДДС, и социалната сигурност при определени условия.
Държавите членки, които възнамеряват да договарят и сключват двустранни договорености с Обединеното кралство в области, които не са в обхвата на Споразумението за търговия и сътрудничество, следва да информират Комисията за намеренията си при пълно спазване на принципа на лоялно сътрудничество.
Споразумението за търговия и сътрудничество не се прилага за Гибралтар, нито има последици на тази територия.

Влизане в сила и предварително прилагане на Споразумението:
Споразумението се прилага предварително – от 1.01.2021 г., до приключването на процедурите, необходими за влизането му в сила. То следва да бъде подписано, а приложените декларации и нотификации следва да бъдат одобрени от името на Съюза.
Споразумениет влиза в сила на първия ден от месеца, следващ месеца, през който двете страни са се уведомили взаимно, че са изпълнили съответните си вътрешни изисквания и процедури за установяване на съгласието си да бъдат обвързани (Член FINPROV.11).
 
Споразумението се подписва на основание чл. 218 ДФЕС и няма да изисква ратификация от националните парламенти. Ще бъде взето решение на Съвета на ЕС за сключване на Споразумението, ще се подпише от Съвета и ще се одобри от Европейския парламент.
До 30 април 2021 г. всички езикови версии на споразумението се подлагат на процес на окончателна правна редакция. Текстовете на езиците, получени в резултат на горепосочения процес на окончателна правна редакция, заменят ab initio подписаните версии на споразумението и се установяват като автентични и окончателни.
Комисията за финансов надзор (КФН) е част от Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), която се състои от:
 • финансовите регулатори на държавите членки на ЕС,
 • Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA),
 • Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA),
 • Европейския банков орган (EBA),
 • Европейския съвет за системен риск (ESRB) и
 • Съвместния комитет на европейските надзорни органи.
ESMA и EIOPA публикуват съобщения относно Брекзит и последиците от него, за да информират бизнеса и потребителите. За повече информация, моля посетете:
https://www.esma.europa.eu/convergence/brexit
https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library?f%5B0%5D=im_esma_sections%3A1163
https://www.eiopa.europa.eu/brexit-communication_en?source  

Отношения на КФН с Обединеното кралство след Брекзит

Капиталов пазар
Европейският орган за ценни книжа и пазари и националните финансови регулаторни органи в ЕС са договорили Меморандуми за разбирателство (MoUs) с Финансовия регулаторен орган (FCA) на Обединеното кралство.
Меморандумите за разбирателство са подобни на вече сключените споразумения относно обмена на информация с надзорни органи от трети страни и осигуряват безпрепятствения обмен на информация за целите на надзора на финансовите услуги.
КФН е страна по многостранния меморандум между регулаторните органи за ценни книжа и пазари от ЕС/ ЕИП, от една страна, и FCA, от друга страна, обхващащ надзорното сътрудничество и обмена на информация. По силата на меморандума страните ще могат да споделят информация, свързана с надзор на пазара, инвестиционни услуги и дейности по управление на активи и др. Това от своя страна ще позволи някои дейности, като например възлагане и делегиране на дейности на управляващи дружества, да продължат да се извършват от дружества, базирани в Обединеното кралство, от името на контрагенти със седалище в ЕИП.
Подобни меморандуми са сключени с Bank of England (BoE) относно признаване на централните контрагенти (CCP) и на централните депозитари на ценни книжа (CSD), установени в Обединеното кралство.
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/mmou_eu-uk_fca_on_consultation_cooperation_and_exchange_of_information.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/mou_esma-uk_fca_on_consultation_cooperation_and_exchange_of_information.pdf

Застрахователен пазар
Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) и всички национални компетентни органи на Европейското икономическо пространство (ЕИП) с компетенции в областта на застраховането са договорили меморандуми за разбирателство (MoUs) с Bank of England (BoE) в качеството й на пруденциален регулаторен орган и с органа за финансов надзор (FCA) на Обединеното кралство.

Меморандумите ще гарантират сътрудничество в областта на застраховането, ще осигурят взаимопомощ и редовен обмен на информация с цел:
 • поддържане на стабилна пруденциална и надзорна дейност на (пре) застрахователните предприятия и групи, установени в ОК или в държава членка на ЕИП, които имат трансгранична дейност
 • поддържане на финансова стабилност на финансовите пазари в рамките на ЕИП и Обединеното кралство
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-No-deal-Брекзит-Memoranda-of-Understanding-with-the-Bank-of-England.aspx

Мерки на Европейската комисията
Европейската комисията публикува съобщение „Подготовка за промени“, в което се прави преглед по сектори на основните области, в които промените са неизбежни. Комисията определя мерки, които националните органи, предприятията и гражданите трябва да предприемат, за да се подготвят за тези промени.
Освен това, ЕК публикува редица Известия относно подготвеността в отделни сектори:
 • Съобщение относно готовността в края на преходния период между     Европейския съюз и Обединеното кралство
 • Известие до заинтересованите страни: Оттегляне на Обединеното Кралство и правила на ЕС в областта на управлението на активи
 • Известие до заинтересованите страни: Оттегляне на Обединеното Кралство и правила на Съюза в областта на финансовите услуги след сключването на сделки
 • Известие до заинтересованите страни: Оттегляне на Обединеното Кралство и правила на ЕС в областта на пазарите на финансови инструменти
 • Известие до заинтересованите страни: Оттегляне на Обединеното Кралство и правила на ЕС в областта на застраховането и презастраховането
 • Известие до заинтересованите страни: Оттегляне на Обединеното Кралство и правила на ЕС в областта на институциите за професионално пенсионно осигуряване
Всички известия на ЕК може да намерите тук: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_bg

ЕК е публикувала Въпроси и отговори относно споразумението, които дават полезна информация за статута и приложното му поле:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/QANDA_20_2532.
 

[1] СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА
 
[2] РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/2252 НА СЪВЕТА от 29 декември 2020 година относно подписването, от името на Съюза, и временното прилагане на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация