Брекзит


  1. Обща информация
На 29 март 2017 г. Обединеното кралство (ОK) уведоми Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Европейския съюз (ЕС), процес, известен като Брекзит. На 11 април 2019 г. Европейският съвет реши в съгласие с Обединеното кралство да удължи до 31 октомври 2019 г. двегодишния срок, предвиден в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.
Комисията за финансов надзор (КФН) е част от Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), която се състои от: финансовите регулатори на държавите членки на ЕС, Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Европейския банков орган (EBA), Европейския съвет за системен риск (ESRB) и Съвместния комитет на европейските надзорни органи. С оглед на това КФН предприема мерки относно Брекзит в тясно сътрудничество с другите национални компетентни органи от ЕС и с два от европейските органи - ESMA и EIOPA.

ESMA и EIOPA изготвят подготвителни мерки в изпълнение на мисията си за повишаване на защитата на инвеститорите и насърчаване на стабилни и регулирани финансови пазари след излизането на ОК от ЕС.
ESMA инициира систематичен анализ на потенциалното въздействие на Брекзит върху европейските пазари на ценни книжа и се подготвя за различните възможни сценарии, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство, включително възможността ОК да напусне ЕС без сделка.

EIOPA издаде „Препоръки за застрахователния сектор относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз“. Те следват поредица от становища, които EIOPA е разработила за насърчаване на последователни практики за надзор по въпроси, свързани с последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.

ESMA и EIOPA редовно публикуват важни съобщения относно Брекзит, за да информират бизнеса и клиентите. За повече информация, моля посетете:
https://www.esma.europa.eu/convergence/Брекзит
https://eiopa.europa.eu/press-room
 
  1. Брекзит без сделка
Европейският съюз работи усилено за постигане на споразумение за регулирано оттегляне и очаква да обсъди рамка за бъдещите отношения с Обединеното кралство. Въпреки това, не е сигурно, че споразумение ще бъде постигнато преди датата на Брекзит - 31 октомври 2019 г. Дори ако бъде постигнато споразумение, отношенията на Обединеното кралство с Европейския съюз вече няма да бъдат като между държави членки.
КФН призовава всички участници на пазара, инвеститори, както и потребители да осигурят планиране в случай на извънредна ситуация, за да осигурят подготвеността си с оглед на потенциален Брекзит без сделка.
 
  1. Отношения с Обединеното кралство след Брекзит
Считано от 1 януари 2021 г., разрешенията за предоставяне на услуги от Обединеното кралство в целия ЕС ще престанат да се прилагат. Предоставянето на финансови услуги от Обединеното кралство за ЕС ще бъде възможно при спазване на съответните правила за трети държави на съответната държава членка. Доставчиците на финансови услуги от ЕС, които извършват дейност в Обединеното кралство, следва да се подготвят да спазват всички съответни правила на Обединеното кралство.
 
Съобщение на ЕК относно готовността в края на преходния период между Европейския съюз и Обединеното кралство:
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0324&from=EN
 
На стр. 16 от съобщението ЕК дава препоръки към участниците на пазара на финансови услуги.
 
В определени области Европейската комисия издава решения за еквивалентност, които имат за цел да улеснят определени взаимодействия между финансовите системи на Съюза и на Обединеното кралство. Към момента режим на еквивалентност се прилага само за някои от предприятията от трети държави. Примери за това са областите на централните депозитари на ценни книжа и централните контрагенти (ЦК). По отношение на инвестиционните посредници, в средата на 2021 г. ще влезе в сила нова, подобрена рамка за еквивалентност. В повечето области, като застраховането, търговското банково кредитиране или приемането на депозити, еквивалентността не позволява на дружества от трети държави да предоставят услуги за ЕС, но предоставя пруденциални или отчетни облекчения на дружествата от ЕС.
 
Съобщение на ЕК - „Еквивалентност в областта на финансовите услуги“- https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/BG/COM-2019-349-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF

1. Капиталов пазар
Европейският орган за ценни книжа и пазари и националните финансови регулаторни органи в ЕС са договорили Меморандуми за разбирателство (MoUs) с Финансовия регулаторен орган (FCA) на Обединеното кралство.

Меморандумите за разбирателство представляват част от подготовката на регулаторните органи в случай, че ОК напусне ЕС без споразумение за оттегляне - Брекзит без сделка. Меморандумите за разбирателство ще влязат в сила само в случай на Брекзит без сделка. Те са подобни на вече сключените споразумения относно обмена на информация с надзорни органи от трети страни.
КФН е страна по многостранния меморандум между регулаторите на ценни книжа от ЕС/ ЕИП и FCA, обхващащ надзорното сътрудничество и обмена на информация между отделните регулатори и FCA. По силата на меморандума страните ще могат да споделят информация, свързана с надзор на пазара, инвестиционни услуги и дейности по управление на активи и др. Това от своя страна ще позволи някои дейности, като например възлагане и делегиране на дейности на управляващи дружества, да продължат да се извършват от дружества, базирани в Обединеното кралство, от името на контрагенти със седалище в ЕИП.

Подобни меморандуми са сключени също с Bank of England (BoE) относно признаване на централните контрагенти (CCP) и на централния депозитар на ценни книжа (CSD), установени в Обединеното кралство. Те ще влязат в сила, в случай че ОК напусне Европейския съюз без споразумение за оттегляне.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-eu-securities-regulators-agree-no-deal-Брекзит-mous-fca
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-no-deal-Брекзит-mous-bank-england-recognition-uk-ccps-and-uk-csd

2. Застрахователен пазар
Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) и всички национални компетентни органи на Европейското икономическо пространство (ЕИП) с компетенции в областта на застраховането са договорили меморандуми за разбирателство (MoUs) с Bank of England (BoE) в качеството ѝ на пруденциален регулаторен орган и с органа за финансов надзор (FCA) на Обединеното кралство.
Меморандумите за разбирателство влизат в сила, ако Обединеното кралство напусне Европейския съюз без споразумение за оттегляне.
Меморандумите ще гарантират сътрудничество в областта на застраховането, ще осигурят взаимопомощ и редовен обмен на информация с цел:
  • поддържане на стабилна пруденциална и надзорна дейност на (пре) застрахователните предприятия и групи, установени в ОК или в държава членка на ЕИП, които имат трансгранична дейност
  • поддържане на финансова стабилност на финансовите пазари в рамките на ЕИП и Обединеното кралство