ЕИК: 206052301

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, електронна страница:
адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 1, ет. 4;

e-mail: 1alstoyanov@gmail.com

Представляващи юридическите лица: Александър Мирославов Стоянов – управител

Дата на учредяване и капитал на юридически лица – обвързани агенти: 10.03.2020 г., капитал – 1 000 лв

№ на Решение: Решение № 291-ОА от 30.04.2020 г. на КФН

Инвестиционен посредник, с който е сключен договор по чл. 34 от ЗПФИ:

Видовете инвестиционни услуги и дейности, които извършва от името на инвестиционния посредник:

Имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице: –