ЕИК: 131296737

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, електронна страница:
адрес: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“№ 166А, вх. „А“, № А1;

тел.: 0899 885 732;

e-mail: kristina.lazarov@gmail.com


Представляващи юридическите лица: Кристина Атанасова Лазарова – управител

Дата на учредяване и капитал на юридически лица – обвързани агенти: 2004 г., капитал – 5 000 лв

№ на Решение: Решение № 510-ОА от 26.03.2019 г. на КФН

Инвестиционен посредник, с който е сключен договор по чл. 34 от ЗПФИ:

Видовете инвестиционни услуги и дейности, които извършва от името на инвестиционния посредник:

Имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице: –