ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как трябва да бъде коригиран и отново подаден отчет съдържащ  грешка „CON 412“ за компенсаторните инструменти?
 

Всички инвестиционни посредници (ИП) и банки, притежаващи лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности, които сключват сделки с компенсаторни инструменти, следва да имат предвид, че компенсаторните инструменти не са включени в референтните данни на ESMA. В тази връзка и по отношение на грешка „CON 412“, която се генерира от системата на КФН по чл. 26 от MiFIR, при докладването на сделки с тези инструменти, ИП и банки не следва да подават повторно отчет за сделки с компенсаторни инструменти, за които е върната грешка „CON 412“.
 
Изяснен ли е проблемът с грешка CON – 412 от валидацията на съдържанието на файловете?
 
Във връзка с постъпили в КФН множество въпроси относно извършваната валидация на подадените отчети от инвестиционните посредници съгласно изискванията на чл. 26 от МиФИР, при която за голяма част от транзакциите е отказана валидация с основание грешка CON – 412:

Следва да се има предвид, че към настоящия момент след генерирането на исторически референтни данни от страна на Европейския орган за ценни книжа и пазари, същите са имплементирани в системата, поради което се извършва повторна валидация на вече подадените отчети, в резултат на което е налице значително редуциране на генерирането на горепосочената грешка.

Същевременно при валидация на подадените отчети се наблюдава зачестяване на генериране на грешка CON-370, поради което следва да се има предвид, че съгласно правилата за валидиране:

Поле 36 на отчета е задължително за всички сделки, от което следват изискванията към поле 37, както следва:

– При попълнен в поле 36 MIC в ЕЕА или MIC извън ЕЕА –> поле 37 задължително се попълва, съответно при липса на попълване, системата връща грешка и не приема сделката.

– При попълнен XOFF или XXXX в поле 36 –> поле 37 не следва да бъде попълвано и системата приема сделката.


Какво представляват файловете във формат .p7m и .p7s?
 

Всеки файл след подписване с електронен подпис получава автоматично разширение .p7m и .p7s в зависимост от издателя на електронния подпис.

Как трябва да бъде подписан файлът за прикачване?
 
При подписване на файл е задължително използването на схема на подписване „Attached signature“, при която се създава нов файл, като в него се съдържат и двата файла – оригиналният документ и цифровият подпис. Индикация за коректното подписване на файла е размерът на подписания файл, който следва да е по голям от този на файла преди подписването му. Ако при прикачване на файла има съобщение за невалидни подписи, е възможно при подписването им да е използвана схема „Detached signature“, при която документът се запазва в оригиналния си вид и се създава нов файл, в който се съдържа само подписът.
 
Какъв електронен подпис трябва да бъде издаден на подаващия на данните – на физическо или на юридическо лице?
Електронният подпис трябва да бъде на юридическо лице, но в този случай физическото лице от подписа, трябва да бъде идентифицирано с издадения подпис на юридическо лице.

При вход в портала за докладване на сделки се получава съобщение "Невалиден сертификат!". Как следва да се процедира?
Една от възможните причини е изтичането на срока на валидност на електронния подпис на регистрирания потребител. Поради промяна на сертификационните вериги и начина на издаване на електронните подписи на доставчици на услугата, след преиздаване или удължаване на срока на регистриран в системата подпис, същият не може да се използва преди преиздаването или удължаването на валидността му от регистрирания потребител. Това налага да направите дерегистрация на регистрирания вече потребител и да го регистрираате отново с преиздадения или превалидиран подпис. След пререгистрацията, потребителят отново ще има достъп до всички вече подадени данни.

Линкът в мейла за обработена заявка за регистрация не се отваря.
 

Копирайте линка от Вашия e-mail и го заредете в нов tab (прозорец) на Вашия браузър.

Какво се прикачва в „Документ за прикачване (пълномощно)“ в заявката за регистрация?
 
Ако лицето, което се регистрира за подаване на файлове (документи) в КФН е представляващ дружеството, се прикачва файл (във формат .pdf), който съдържа актуалното състояние на дружеството от Tърговския регистър към датата на подаване на заявката (Print Screen от Търговския регистър), а за чуждестранни дружества – сканирано, заверено копие от съответния търговски/съдебен регистър (където е извършена регистрацията на дружеството) и копие на извършен превод на български език на прикачения документ.

В случай, че представляващите са двама души или повече, се прикачва нотариално заверено пълномощно (във формат .pdf) от останалите представляващи към представляващия, който се регистрира за подаване на файлове (документи) към КФН.

В случай, че лицето не е сред представляващите, се прикачва нотариално заверено пълномощно (във формат .pdf) от представляващия/представляващите.

Възможно ли е когато лицето, подаващо информацията е с пълномощно, да се използва неговият електронен подпис при подписването на отчетите или на декларация, вместо подписа на представляващия дружеството?

Да, доколкото същото обстоятелство е описано в нотариално завереното пълномощно, представено от лицето при неговата регистрация.

Името на файла не е в коректния формат. Има липсваща част.
 

Моля проверете коректността на наименованието на файла.
Името на файла трябва да отговаря на конвенцията, определена от Комисия за финансов надзор
(__.xml,
Където
senderLEI(20) е LEI кодът на инвестиционния посредник/кредитната институция;
DDMMYYYY е датата на подаване на файла;
Sequence(4) е поредният номер на подавания файл за деня.
напр. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_19032018_0001.xml). Файл със същото име не трябва да е бил подаван преди това.

Файл с такова име вече е импортиран в системата.
 

Вече има импортиран файл с указаното име. Ако изпращате втора версия на вече отказан файл, моля увеличете поредния номер от последните четири цифри.

Във файла липсва business application header. Моля генерирайте файл с коректен формат на съдържанието.
 
Изпратеният файл не е с коректен формат. За да решите този проблем, трябва да използвате точка 6.4. от Приложение 1 и поддиректория „3 Business Application Header“ от „2015-ITMG-69 Annex 2 TREM ISO20022 Messages“ от документацията.
 
Форматът на данните с транзакциите не отговарят на изискванията. Моля генерирайте файл с коректен формат на съдържанието. Информация за грешката се съдържа във файла отговор.
 
Изпратеният файл не преминава XSD валидация на транзакциите. Всички грешки са описани във файла отговор. За да решите този проблем, трябва да прегледате описаните грешки и да ги отстраните от файла. XSD файла, чрез който можете да си проверявате частта от документа, която описва транзакциите е DRAFT15auth.016.001.01_ESMAUG_Reporting_1.0.3 и се намира в 2015-ITMG-69 Annex 2 TREM ISO20022 Messages1 Transaction dataESMA restricted message.

Какъв е максималният размер на подписаните файлове, които могат да бъдат подадени през системата?
 

Максималният размер на подписаните файлове, които могат да бъдат подадени през системата е 80 MB.

Как трябва да бъде коригиран и отново подаден отчет съдържащ  грешка „CON 412“ или грешка „CON 411” за компенсаторни интрументи или за финансови инструменти, търгувани в трети страни и не допуснати до търговия на места на търговия на територията на ЕС?

 

Грешка CON-411 Pending instrument validation означава, че все още финансовият инструмент, предмет сделката не фигурира в референтните данни на ESMA и наличието му ще бъде проверявано през следващите 7 дни.
Относно компенсаторните инструменти следва да се има предвид, че компенсаторните инструменти не са включени в референтните данни на ESMA. В тази връзка и по отношение на грешките с тях, които се генерират от системата на КФН по чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014, при докладването на сделки с тези инструменти, ИП и банки не следва да подават повторно отчет за сделки с компенсаторни инструменти, за които е върната грешка CON-411 или CON-412.
Във връзка с генерираните грешки по отношение на финансови инструменти, търгувани на място на търговия извън ЕС, следва да имате предвид, че финансов инструмент не е допуснат до търговия на място на търговия или систематичен участник в ЕС, то същия не фигурира в референтните данни на ESMA. Същевременно съгласно разпоредбата на чл. 4, пар. 24 от Директива 2014/65/EС относно пазарите на финансови инструменти място на търговия означава регулиран пазар, многостранна система за търговия (МСТ) и организирана система за търговия (ОСТ), като съгласно чл. 24, пар. 21, 22 и 23 от Директива 2014/65/ЕС цитираните 3 вида места на търговия следва да бъдат лицензирани и да работят в съответствие на различни разпоредби от директивата. В случаи че към дата на сключване на сделката съответният финансов инструмент не попада в хипотезата на чл. 26, § 2 от Регламент (ЕС) №  600/ 2014, а именно:
а) финансови инструменти, които са допуснати до търговия или се търгуват на място на търговия, или които са предмет на заявление за допускане до търговия;
б) финансови инструменти, когато базовият инструмент е финансов инструмент, търгуван на място на търговия; както и
в) финансови инструменти, когато базовият инструмент е индекс или кошница, включваща финансови инструменти, търгувани на място на търговия.
Задължението се прилага за сделки с финансови инструменти, посочени в букви а) – в), независимо дали тези сделки са извършени или не на място на търговия.
Ако към датата на сключване на сделката финансовият инструмент не попада в букви а) – в), то докладване по чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014 не се изисква.