Начало / За потребителя / Полезни връзки

Полезни връзки

Комисия за защита на потребителите

http://kzp.bg

Европейски потребителски център- България

http://ecc.kzp.bg

Страница на европейските потребителски центрове

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_en.htm

Асоциация "Помощ за потребителя"

http://www.consumer-bg.org

Българска национална асоциация на потребителите

http://www.bnap.org

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

http://www.bazk.org

Асоциация за застраховани и пострадали при ПТП

http://azpt.org

Долчета- информационен сайт за образование на потребителите

http://www.dolceta.eu/bulgaria

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения