Начало / За потребителя / Образователни инициативи

Образователни инициативи

Една от стратегическите цели на Комисията за финансов надзор е повишаване доверието на обществото към използването на финансови продукти и услуги чрез повишаване на общата му информираност за тях и чрез осигуряване на защита на потребителите на такива услуги. Стъпка към постигане на прозрачност и равнопоставеност на пазара, а оттам и защита на потребителите, е осигуряването на достъп до актуална информация относно небанковия финансов сектор и пазарните участници. От друга страна, повишаването на познанията на обществеността в сферата на финансовия пазар има превантивен характер по отношение защитата на интересите на потребителите на небанкови финансови услуги. За тази цел  комисията е разработила дългосрочни образователни програми, насочени към различни професионални и възрастови групи на обществото съобразени с техните специфични потребности.

Традиционно КФН провежда образователна програма «Небанков финансов сектор в България», насочена към ученици от икономически училища от цялата страна, като целта е да обогати познанията и да събуди интереса на подрастващите към финансовата област.

Образователните инициативи са насочени и към групи със значително обществено влияние върху широката аудитория, като учители и журналисти, както и към професионални общности, чиято дейност касае КФН, като представители на съдебната власт, служители в системата на МВР и други. Тези инициативи значително допринасят за доброто сътрудничеството между КФН и съответните професионални общности.

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения