Застрахователен пазар

Същност на застраховането

Какво представлява застраховането?

Принцип на застраховането е взаимността, т.е. събиране на вноски (премии)от много лица, изложени на еднотипен риск, за да се покрият загубите на малкото от тях, при които рискът се е реализирал чрез настъпването на застрахователно събитие. Застраховането се реализира на базата на парични вноски от множество хора, които се разпределят между пострадалите.

Застраховането е покриване на най-различни рискове / земетресение, пожар, катастрофа, кражба, смърт, болест.../ “Рискът” е основно понятие в застраховането, което включва в себе си едновременно несигурността относно настъпването му в бъдеще и факта, че изходът или развитието на дадена ситуация може да ни постави в по-неблагоприятно положение от това, в което се намираме.

Какво печеля като се застраховам?

Спокойствие. Не може да се знае със сигурност дали жилището ще бъде наводнено, или ще бъде обект на кражба, дали ще се претърпи злополука и т.н. Всичките тези рискове могат да се застраховат, за да се осигури финансово спокойствие при настъпване на неблагоприятна ситуация, както на застрахования, така и в определени случаи за неговите наследници.

Съществуват ли механизми, чрез които държавата контролира застрахователния пазар и застрахователните компании? 

Комисията за финансов надзор /КФН/ регулира и надзирава застрахователите и застрахователния пазар. Сред основните задачи на институцията е защитата на правата и интересите на застрахованите лица. Чрез изработването и налагането на определени законови изисквания и правила, както и чрез контрол на участниците на пазара, Комисията за финансов надзор спомага за изграждането и функционирането на справедлив и открит пазар, и свежда до минимум възможностите за измами и манипулации.

Кои са основните показатели, които се наблюдават от КФН с цел стабилност на пазара?

Наблюдават се показатели, които показват финансовото състояние на компанията, както и спазването на законовите изисквания.  КФН следи дали застрахователите разполагат с технически резерви, които да покриват инвестиции с определено качество. По този начин се гарантира плащането на обезщетения на застрахованите, при настъпване на застрахователно събитие. Освен с технически резерви застрахователите трябва да разполагат и със достатъчно собствени средства, които да гарантират плащанията, ако застрахователните резерви се окажат недостатъчни. Финансовото състоянието на застрахователите е обект на надзор по представяната всеки месец информация в Комисията и чрез извършване на проверки в офисите на застрахователите.

Има ли изискванията за начина, по който трябва да се регламентират отношенията между застрахователя и застрахованото лице?

В Кодекса за застраховането подробно е описана уредбата на застрахователния договор –преддоговорни отношения, сключване на договори, задължения на страните, в това число и след настъпване на застрахователното събитие.

Важно е потребителят преди да сключи договора да се запознае подробно с общите условията по договора и с вътрешните правила за дейността по уреждане на застрахователни претенции. Кодексът за застраховането задължава всички застрахователи да си изготвят правилата, които да регламентират процедурите по приемане на претенции, по събиране на доказателства, определяне размера на обезщетенията, извършването на разплащания и разглеждането на жалби от потребителите. Правилата са публични и познаването им е от полза на клиента.

Осен това потребителите на застрахователни услуги трябва да знаят, че цената на застраховката /премията/ зависи от покритите рискове и от размера на поетата отговорност.

Какво трябва да направи гражданин, ако счита, че застрахователят не е изпълнил ангажиментите си ?

В Кодекса за застраховането са предвидени срокове, в които застрахователят следва да определи и изплати обезщетението или мотивирано да откаже плащането. Ако застрахованото лице счита, че застрахователят не е изпълнил ангажиментите си, може да подаде жалба до заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”. В жалбата следва да опише случая и да приложи копия на отнасящите се до случая документи. КФН разглежда обстоятелствата, като взема предвид позициите на двете заинтересовани страни. Ако бъдат констатирани административни нарушения от страна на застрахователя, КФН има правомощия да налага административни наказани и да прилага принудителни административни мерки. Следва да се има предвид, че КФН не разполага с правомощия да задължи застрахователя да изплати обезщетение, което не е определено със съдебно решение или със споразумение на страните, нито да се произнасят по размера на дължимо обезщетение. Произнасянето по подобни гражданскоправни спорове е от компетентността единствено на съда.

Къде може да се намери информация за застрахователния пазар ?

Информация може да се намери в офисите на застрахователните компании, при брокерите и агентите, както и в интернет сайтовете на компаниите. Освен това на страницата на КФНwww.fsc.bg се публикува изчерпателна информация, която подпомага потребителите на застрахователни услуги. Може да откриете всички тарифи по „Гражданска отговорност”, статистика за пазара – обобщени са данните за премиен приход, платени обезщетения и пазарен дял. В регистъра ERiK може да намерите актуалните координати на компаниите, както и информация за акционерите и ръководството на компанията и за финансовото й състояние. По телефон или чрез електронна поща хората могат да отправят запитвания и да получават отговори на въпроси от компетентността на комисията

Какво може да се застрахова?

Всичко – от телевизор до живот. Най-общо, застраховането може да се раздели на общо застраховане и животозастраховане. Към общо застраховане са всички видове имуществени застраховки, граждански отговорности (като например: ГО, свързана с притежаване и използване на МПС, с притежаване и използване на летателни апарати и плавателни съдове, обща ГО), каско; помощ при пътуване; злополука; плавателни; летателни и релсови превози; застраховка на кредити; финансови услуги; правни разноски; гаранции. Към животозастраховането са застраховка живот; застраховка живот, свързана с инвестиционен фонд; застраховка за пенсия или рента; женитбена и детска застраховка; постоянна здравна застраховка; застраховка злополука.

Какво означава да застраховаш живота си?

Тази застраховка има два аспекта – инвестиционен и осигуряване на бъдещи средства на тези, които зависят финансово от застрахования при преждевременна смърт. Инвестиционният аспект е важен, тъй като има данъчни облекчения при внасяне на премиите, а в бъдещ период се превръща в допълнителен доход.

По своята същност застраховката “Живот” се дели на рискова и смесена (рискова със спестовен елемент), пенсионна (или рентна) и здравна застраховка. От своя страна всяка застрахователна компания предлага освен широко популярните застраховки и множество техни разновидности.

Какво покрива здравната застраховка?

Рискът от заболяване. Застрахователната сума и размерът на обезщетенията по всеки от рисковете на застраховката могат да бъдат определени от клиента, който избира рисковете, отговарящи най-пълно на неговите изисквания. Може да се договори изплащане на суми или възстановяване на извършени фактически разходи, вследствие заболяване, но до размера на застрахователната сума - за медицински преглед и изследвания; разходи за медикаменти; дневни пари за болничен престой; суми за оперативно лечение на органи или системи; стоматологична помощ при увреждане на зъбите. Срокът на застраховката е определен в застрахователния договор и обикновено е дългосрочен. Застрахователната премия може да се заплати еднократно при сключване на застраховката или на вноски.

Кои застраховки са задължителни?

В Кодекса за застраховането е посочено, че задължителни са застраховките “Гражданска отговорност” на автомобилистите (свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства); “Злополука” за пътниците в превозните средства за обществен превоз. Задължителни са и много застраховки на Гражданска отговорност на лица, упражняващи различни професии (за лекари, нотариуси, строители, туроператори, охранители и други), които са установени с различни закони или с международен договор.

Защо “Гражданска отговорност” е задължителна застраховка?

„Гражданска отговорност” е задължителна, защото има голяма обществена значимост, тъй като защитава интересите на невиновни лица, пострадали при катастрофа. Освен това тя осигурява и финансова защита на лицето, причинило пътно-транспортно произшествие, тъй като не то, а неговият застраховател изплаща дължимото обезщетение по силата на сключения договор, тоест застраховката. При сключена застраховка “Гражданска отговорност” застрахователят се задължава да покрие отговорността на застрахования за причинени от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица в рамките на застрахователните суми, посочени в договора. Обезщетенията по тази застраховка всяка година нарастват, предвид големите лимити на отговорност /най-горната граница, до която може да стигне обезщетението/, които законово са фиксирани от държавата. Една сума, например, от няколко десетки хиляди лева, би била непосилна за по-голяма част от българите.

За информация, лимитите на отговорност в България са:

 

Вид на причинените вреди

2005 г.

От 01.01.2006 до 01.01.2010

От 01.01.2010 до 01.06.2012

От 2012 г.

1. За неимуществени и имуществени вреди вследствие телесно увреждане или смърт за: 

 

 

 

 

1.1. всяко събитие при едно пострадало лице

400 000 лв.

700 000 лв.

1 000 000

2 000 000

1.2. всяко събитие при две или повече пострадали лица

480 000 лв.

1 000 000 лв.

5 000 000

10 000 000

2. вреди на имущество (вещи)

140 000 лв.

200 000 лв.

1 000 000

2 000 000

 

 

 

 

 

 

 „Гражданска отговорност” е задължителна застраховка почти в цял свят.

Как се определя цената по премията на „Гражданската отговорност”?

От 2006 г. цената (премията) на застраховката „Гражданската отговорност” е либерализирана, т.е. застрахователните дружества сами я определят. От своя страна надзорът следи премиите да бъдат достатъчни, за да осигурят изпълнението на всички задължения на застрахователя по застраховката. След въвеждане на системата Бонус-Малус размерът на премията ще зависи и от качествата на шофьора –предизвиквал ли е пътнотранспортни произшествия, отнемани ли са му точките от талона и от вида автомобил, кога е произведен, в какво състояние е, с каква цел се ползва  и др.

Глобата при липса на застраховка ГО е от 400  до 600 лв. за физически лица и от 2 000 до 5 000 лв. за юридически. При повторно нарушение глобите скачат драстично – за физически лица 2000 лв., а за юридически – 10 000 лв.

Изплащат ли се обезщетения при пътно-транспортно произшествие, ако виновният водач няма „Гражданската отговорност”?

Да. Гаранционният фонд изплаща обезщетения в следните три случая:

- при липса на ГО се изплаща обезщетение на невинно пострадалия за имуществени и неимуществени вреди

- когато са причинени телесни увреждания и моторното превозно средство е неидентифицирано. /Кола блъска човек и изчезва като пострадалият не е видял номера./ В този случай не се плаща за вреди на имущество.

- когато МПС-то има Гражданска отговорност, но пътно-транспортно произшествие е причинено от лице, което е откраднало колата. И в този случай обезщетението се изплаща от Гаранционния фонд.

В случаите, че водачът е известен, Гаранционният фонд предявява регресен иск към него за възстановяване на сумата. /Шофьорът без ГО и крадецът ще трябва да възстановят изплатените обезщетения от Гаранционния фонд, които, особено за неимуществени щети, възлизат на хиляди лева./

Освен по “Гражданска отговорност” от Гаранционния фонд се изплащат и обезщетения по задължителната застраховка “Злополука”, когато превозвачът не е имал застраховка.

Какъв е срокът, в който застрахователят следва да изплати обезщетенията по застраховката ГО, след предоставяне на всички документи?

Обезщетение по ГО се изплаща от застрахователя в срок от 15 дни, след като застрахованият е представил всички поискани документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите. А срокът, в който застрахователят трябва окончателно да се произнесе по предявена претенция е три месеца от момента, в който е заведена. За това време застрахователят е длъжен да определи размера на обезщетението, или да даде мотивирано становище за отказ на плащане.

Гражданите могат да претендират и за лихва върху обезщетението, ако застрахователят го забави след срока за произнасяне по предявената претенция.

Каква е разликата между застраховките „Автокаско” и „Гражданска отговорност”?

Застраховката „Автокаско” осигурява получаване на обезщетение при нанесени щети на автомобила, неимуществените щети се покриват от „Гражданската отговорност”.

Застрахователят изплаща обезщетение по застраховката „Автокаско”, независимо от това дали водачът е виновен за щетата.

Какви консултанти може да ползва клиента, за да избере подходящия за него пакет застрахователни услуги ?

Най-целесъобразно е преди сключването на застрахователен договор и при самото сключване да се използват услугите на тъй наречените застрахователни посредници - застрахователни агенти или лицензирани застрахователни брокери. Разликата между брокер и агент е, че агентът работи за един застраховател, а застрахователният брокер може да работи за всички лицензирани застрахователи и негово задължение е да защитава интересите на клиента си.

Застрахователният брокер е длъжен да поддържа собствени средства и да създаде специални клиентски сметки. Контролът върху дейността на застрахователните брокери се осъществява от КФН, която има законовите правомощия за издаване на разрешения за извършване на дейност като застрахователен брокер и досега са лицензирани около 360 брокера. Данни за тях – наименование, адрес, телефон са публикувани на интернет страницата на КФН.  

Трябва да знаете, че услугите, които предлагат брокерите са безплатни за клиента.

Брокерът може ли едновременно да ни консултира за застраховка на колата и за здравна застраховка, например ?

Брокерът е задължен да предложи най-изгодните условия и тарифи на своя клиент от всички застрахователни компании, които представлява. Той може да предлага различни видове застраховки – имуществени и неимуществени. Също така, тъй като по закон брокерът работи по възлагане на клиента, той е длъжен да защитава интересите на клиента Той консултира своя клиент както и преди сключването на застрахователния договор, по време на сключването, така и след евентуалното настъпване на застрахователното събитие.

Прекратява ли се застраховка „Гражданска отговорност” при продажба на МПС?

Съгласно Наредбата за задължително застраховане при промяна на собствеността на МПС застраховката ГО не се прекратява. Старият и новият собственик са длъжни в 7-дневен срок да уведомят застрахователната компания за извършената промяна. Наредбата позволява новият собственик да прекрати договора със застрахователя на предишния собственик след като представи на застрахователя сключена друга валидна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите относно същото моторно превозно средство, покриваща без прекъсване периода след нейното прекратяване.

Пострадалите роднини на виновния водач, причинил ПТП, получават ли обезщетение по „Гражданска отговорност”.

Да, по застраховка “Гражданска отговорност” вече се покрива и отговорността за причинените неимуществени и имуществени вреди, включително и на съпрузите и на всички роднини по права линия.