Осигурителен пазар

Трябва ли  искането за оттегляне на заявлението за промяна на участие на пенсионен фонд, подадено по пощата с писмо с обратна разписка,  да е получено  в пенсионноосигурителното дружество  до 5-то число на месеца или  да се счита за валидна датата на пощенското клеймо?

           Възможността за подаване на искане за оттегляне на заявлението за промяна на участие по реда на чл.7, ал.2 е едно от нововъведенията в Наредба № 3, което дава възможност на осигуреното лице да прекрати започнала процедура по промяна на участието му от един в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване. Наредба № 3 не предвижда някакви специални правила, уреждащи процедурата за оттегляне на заявлението за промяна на участие, когато то се подава по пощата с писмо с обратна разписка.
           Във връзка с това, тълкувайки разпоредбата на чл.7, ал.2 от Наредба № 3, в която изрично е записано, че „лице, подало заявление за промяна на участие, може да го оттегли в срока по ал.1 от дружеството, в което го е подало” бихме могли да направим извод, че в срок до 5-то число на месеца, лицето следва да е подало искането си за оттегляне и то да е получено от пенсионноосигурителното дружество, т.е. да е достигнало до адресата. Изричният запис „може да го оттегли” предполага, че процедурата по оттеглянето е приключила, лицето е подало искане за оттегляне и това негово искане е достигнало до пенсионното дружество, т.е. е получено от надлежната страна в указания срок. От правна гледна точка, оттеглянето е необходимо да бъде получено от адресата, за да породи желаните правни последици.
          Спазването на този конкретен срок, свързан с оттеглянето на заявлението, е от изключителна важност за правилното функциониране на цялата процедура по-нататък, която се развива в рамките на доста кратки срокове, обвързани помежду си и неспазването им в голяма степен би довело до застрашаване правната сигурност на взаимоотношенията между осигурените лица и пенсионните дружества. Този срок е обвързан със срока по чл.7, ал.5 от Наредба № 3, в който дружествата  обменят информация, след което се пристъпва към прекратяване на осигурителното правоотношение с дружеството, в което е осигурено лицето, желаещо да промени участието си.
    В заключение може да се направи извода, че искането за оттегляне, изпратено по пощата с писмо с обратна разписка, се счита за редовно, когато е подадено в срока по чл. 7, ал.1 от Наредба № 3 и в рамките на същия срок е получено от пенсионното дружество. Изложеното до тук се отнася и за аналогичния текст на чл.17, ал.3 от наредбата относно оттеглянето на заявлението за прехвърляне.
 
Къде трябва да бъде поставен текста „Моля, не попълвайте преди да сте прочели указанията по-долу!” от Приложение № 1 към заявлението за промяна на пенсионен фонд?
   Текстът „Моля, не попълвайте преди да сте прочели указанията по-долу!” съгласно образците на заявленията, приложени към Наредба № 3, следва да бъде поставен на всеки от трите екземпляра на заявлението най-отдолу, непосредствено под основния текст. Докато указанията за попълване на заявлението се отпечатват на гърба на последния му трети екземпляр, за да може лицето да се запознае предварително с изискванията за попълване на заявлението и да се избегнат евентуални грешки и пропуски.

 

Какво представлява пенсионното осигуряване в България ?

Българската пенсионна система е изградена от три стълба след проведената през 2000 г. пенсионна реформа. По този начин се създава възможност за увеличаване на доходите на хората в пенсионна възраст чрез участие в държавни и частни пенсионни схеми.

Първият стълб е държавното обществено осигуряване. Осъществява се от държавата въз основа на принципите на задължителност на осигуряването и солидарност на осигурените лица. Той е изграден на разходо-покривен принцип – вноските на работещите се използват за изплащане на пенсиите на пенсионерите. Осигуряването в първия стълб дава право на получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Участието в него е чрез задължителни вноски, чийто размер се определя от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. За 2011 г. размерът на вноската е 22.3% от брутното месечно възнаграждение за родените преди 1960 г.. За лицата, родени след 31.12.1959 г. тази вноска е 17.3%, тъй като те се осигуряват в универсални фондове и за тях се отделят 5%.

Вторият стълб е допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Той е допълнение към първия стълб и е изграден на капиталов принцип – т.е. размерът на допълнителната пенсия зависи от натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето и постигната доходност от инвестиции на фонда. Вторият стълб включва участие в универсални и професионални пенсионни фондове, които се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества.

• Универсални пенсионни фондове - В тях задължително се осигуряват всички, родени след 31 декември 1959 г. Задължението за осигуряване възниква, когато лицето започне работа за първи път и в рамките на 3 месеца то трябва да избере универсален пенсионен фонд. Вноската е за сметка на работодателя и на осигуреното лице, а нейният размер за 2011 г. е 5% от осигурителния доход. Осигуряването в тези фондове дава право на допълнителна пожизнена пенсия, която се получава заедно с пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната от първия стълб – държавното обществено осигуряване.

• Професионални пенсионни фондове – В тях се осигуряват хората, които работят при тежки условия на труд. Вноската в тези фонове е изцяло за сметка на работодателя. Нейният размер е 12% от брутното месечно възнаграждение за работещите в условията на първа категория труд и 7 % - за втора категория труд. Осигуряването в професионалните фондове дава допълнителна срочна пенсия при ранно пенсиониране на работещите в условията на I и II категория труд до придобиване на право на пенсия от първия стълб.

Всеки работещ в България, подлежащ на задължително осигуряване, има право сам да избере в кой фонд да участва, което става чрез подписването на осигурителен договор с пенсионното дружество. .

Третият стълб е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Той се осъществява от доброволните пенсионни фондове, а участието в тях зависи от волята и възможностите на лицата да се осигуряват за допълнителни доходи след пенсиониране. Третият стълб също функционира на капиталов принцип като вноските се натрупват по индивидуална партида на всяко осигурено лице. Личните вноски могат да бъдат изтеглени при необходимост от лицето по всяко време

В момента на българския пазар работят 9 лицензирани пенсионни дружества, като всяко едно от тях управлява по един универсален, професионален и доброволен фонд. Допълнителното пенсионно осигуряване се осъществява от частни дружества, за разлика от първия стълб /държавното обществено осигуряване/

Втори стълб – Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Кой е длъжен да се осигурява в универсален /УПФ/ или професионален пенсионен фонд /ППФ/?

Лицата, получаващи доходи от труд, които са родени след 31 декември 1959 г., задължително се осигуряват освен за държавна пенсия в НОИ и за допълнителна пенсия в универсален фонд, управляван от едно от лицензираните частни пенсионни дружества.

Лицата, работещи при тежки или вредни условия на труд, задължително се осигуряват в професионален пенсионен фонд, независимо от възрастта им.

Всяко лице може да се осигурява само в един универсален фонд и в един професионален пенсионен фонд.

От кога възниква задължението ми да се осигурявам за втора пенсия?

Подлежащото на осигуряване лице трябва да избере самостоятелно универсален пенсионен фонд до 3 месеца след първоначално започване на работа – по трудов договор, по граждански договор или като самоосигуряващо се лице. Същото се отнася и за професионален фонд. Лицето трябва да подаде Заявление за участие в избрания от него фонд и да сключи договор с пенсионноосигурителното дружество, което го управлява. Ако не направите избора си в рамките на посочения срок, ще бъдете служебно разпределен в някой от действащите на осигурителния пазар фондове. Вие трябва да подадете само едно заявление (за един фонд от съответния вид), в противен случай изборът Ви се анулира и също подлежите на служебно разпределение.

Как да си избера УПФ или ППФ?

Отговорът на този въпрос не може да бъде еднозначен и категорична рецепта не може да съществува. Всеки лично трябва да определи предпочитания от него фонд. Но някои критерии биха ви помогнали при избора. За да сте сигурни в избора си, трябва да потърсите информация, която да ви даде отговор на въпроси като:

- за пенсионноосигурителното дружество – има ли издадена лицензия за допълнително пенсионно осигуряване от КФН, кога е учредено

- правилник за организацията и дейността на фондовете; образци от осигурителните договори – поискайте тези документи от осигурителния посредник, той е длъжен да ви ги даде. От готовността да ви бъдат предоставени предварително бихте могли да определите откритостта в действията на дружеството.

- такси и удръжки от осигурителните вноски, право на информация – задължителна и допълнителна, безплатна или платена – от полза е да направите сравнение между условията и показателите на няколко фонда

- за разпределението на доходността по индивидуалните партиди –Поискайте информация за размера на вече разпределяна доходност и направете сравнение с основния лихвен процент или с данни за други подобни фондове

- информация от други осигурени лица, ваши познати, на чието мнение бихте се доверили – относно качеството на обслужване и изпълнението на задълженията по договорите, спазването на сроковете по обслужването на осигурените лица и т.н .

- достъпност до офиса на пенсионното дружество във Вашето населено място.

Как мога да проверя в кой УПФ или ППФ се осигурявам, ако лично не съм направил своя избор?

За лицата, които лично не са избрали пенсионен фонд, се извършва служебно разпределение по регистрираните фондове по ред и начин, определен с инструкция на Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите. Може да разберете в кой пенсионен фонд сте разпределен от годишното извлечение за състоянието на индивидуалната ви партида, което пенсионното дружество е длъжно да изпраща всяка година. Ако не сте получили такова извлечение, можете да направите справка в Националната агенция за приходите.

В какъв срок пенсионното дружество е длъжно да изпрати извлечение от индивидуалната партида на всяко осигурено лице?

Пенсионните дружества са длъжни в съответствие с устава си и с правилника на управлявания от тях фонд да изпращат безплатно на осигурените лица до 31 май всяка година извлечение от индивидуалните им партиди за предходната календарна година по образец, утвърден от зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”. Дружеството също така трябва да осигури възможност на всяко осигурено във фонда лице при поискване да получи допълнителна информация за индивидуалната си партида. Част от дружествата предлагат на своите клиенти възможността да проверяват движението по индивидуалната си партида през Интернет.

Защо не получавам извлечение?

Една от възможните причини е разминаване между постоянния адрес и адреса, с който разполага пенсионното дружество. Съществуват и други причини от технически характер - липса на достъп до пощенската кутия, унищожаване на писмото от недобросъвестни лица, и т.н.

Какво ще стане, ако временно остана без работа?

В този случай нямате задължението да правите вноски в универсален или професионален фонд. Събраните до момента средства във вашата индивидуална партида продължават да се инвестират и вие на губите правата, произтичащи от тях.

Кога имам право да изтегля или да ми бъдат изплатени натрупаните в моята партида средства?

Средствата ви, натрупани в УПФ или ППФ, не може да бъдат изтеглени преди придобиване право на пенсия съгласно осигурителното законодателство.

Средствата от партидата ви в универсален фонд ще ви бъдат изплатени като пожизнена пенсия, когато придобиете право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване. Законът дава възможност по желание на лицето изплащането на тази пенсия да започне до 5 години преди навършване на възрастта за пенсия по първия стълб, при условие че натрупаните средства позволяват отпускането на пенсия в минимално определения от закона размер. Възможно е еднократно изплащане до 50% от натрупаните средства при настъпване на инвалидност на лицето над 70.99%. Другият случай е при смърт на осигуреното лице, когато неговите наследници могат да получат еднократно или разсрочено средствата по партидата.

Средствата от професионален фонд се изплащат като срочна пенсия за периода от ранното пенсиониране на лицето до момента на придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване. Работещите в условията на първа категория труд трябва да имат не по-малко от 10 години работа, а за втора категория – не по-малко от 15 години. Пенсията от професионалните фондове се получава до момента на придобиване право на пенсия от първия стълб. При настъпила инвалидност над 70.99% лицето може еднократно да изтегли до 50% от средствата си. При смърт на осигуреното лице или на пенсионера неговите наследници могат да получат еднократно или разсрочено наличната сума в индивидуалната му партида.

При всяко изтегляне на средства дружеството удържа такса, определена по размер в правилника на съответния фонд, но не повече от 20 лв.

Как мога да променя пенсионния си фонд?

Законодателната рамка позволява да промените участието си в първоначално избрания пенсионен фонд /универсален или професионален/ две години след сключване на първия осигурителен договор, съответно – след служебното разпределение, а след това – веднъж годишно. Смяна на фонда можете да направите, като подадете нотариално заверено заявление за промяна на участието в някое от представителствата на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който искате да преминете.

В кои случаи пенсионното дружество може да откаже промяна на пенсионен фонд?

Пенсионното дружество може да откаже промяна на участие на осигурено в УПФ или ППФ лице в следните случаи:

- ако не са изтекли две години от датата на сключване на първия му осигурителен договор или от датата на служебното му разпределение, както и преди изтичане на една година от датата на последната промяна на участие на лицето (тези ограничения не се прилагат, ако лицето иска да промени участието си поради несъгласие с направена промяна в правилника на фонда, освен в случаите, когато промените в правилника произтичат от промяна в нормативната уредба);

- когато старото дружество е получило от различни пенсионни дружества две или повече заявления за промяна на участие на същото осигурено лице;

- когато в заявлението не е отбелязано изрично основанието за промяна на участие;

- когато имената на лицето или единният му граждански номер не съвпадат с актуални данни в документите, с които разполага дружеството, и към заявлението не са приложени документи за удостоверяване на извършената промяна в данните.

Как се определя стойността на един дял на пенсионния фонд?

Размерът на средствата по индивидуалната партида е резултатна величина, изчислена като броя на дяловете по партидата се умножи по стойността на един дял. Броят на дяловете във всяка индивидуална партида зависи от внесените и изтеглените от нея средства. Всяка осигурителна вноска се преобразува в дялове, с които се увеличава броят на дяловете по индивидуалната партида на лицето. Всяка изплатена сума води до намаляване на броя на дяловете по партидата. Доходността, която реализира фондът се отразява на стойността на един дял, като тя може както да нараства, така и да намалява. Сборът от броя на дяловете по всички индивидуални партиди на осигурените в пенсионния фонд лица дава общия брой на дяловете на фонда.

Стойността на един дял във фонд за допълнително пенсионно осигуряване се изчислява за всеки работен ден и е валидна само за този ден. Тя се определя като стойността на нетните активи на фонда към края на предходния работен ден се разделят на общия брой на дяловете на пенсионния фонд към края на същия работен ден. Стойността на един дял се изчислява с точност до 5-ия знак след десетичната запетая.

Съществуват ли механизми, чрез които държавата контролира дейността на пенсионните дружества?

Допълнителното пенсионно осигуряване е обект на държавно регулиране и контрол. Дружествата, които извършват управление на пенсионни фондове, подлежат на лицензиране и на постоянен текущ надзор. Принципът, който е залегнал при законовата регламентация на допълнителното пенсионно осигуряване, е разделяне на средствата на осигурените лица в отделните пенсионни фондове от средствата на дружеството. По този начин се гарантира, че дружеството не може да посегне на парите на осигурените в пенсионния фонд. Пенсионното дружество гарантира с активите си изпълнението на задълженията към осигурените във фонда лица. Пенсионните фондове не отговарят с активите си за загуби, настъпили в резултат на действия на учредилите ги дружества, както и за загуби от дейността на пенсионноото дружество, което ги управлява и представлява.

Пенсионноосигурителните дружества са задължени да постигат минимална доходност при управлението на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Минималната доходност се определя от заместник-председателя на КФН към края на всяко тримесечие в процент поотделно за универсалните и професионалните пенсионни фондове на базата на постигнатата доходност от управлението на активите на всички фондове от съответния вид за предходния 24-месечен период. Когато постигнатата доходност е по-ниска от минималната, пенсионноото дружество, управляващо фонда, е длъжно в 10-дневен срок от обявяването й да покрие разликата до минималната доходност от създадени за целта резерви.

Как се инвестират моите средства?

Целта на пенсионните фондове, изградени на капиталов принцип, е в дългосрочен инвестиционен план да бъде увеличен размерът на средствата, натрупани в пенсионния фонд от вноски на осигурените лица. Това става чрез инвестирането им по подходящ начин при спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените. В закона изчерпателно са изброени допустимите ценни книжа, финансови активи и други инвестиционни инструменти, в които пенсионните дружества могат да инвестират набраните в пенсионните фондове средства. Нормативно са определени количествени ограничения за отделните класове инструменти, както и изисквания за качеството на някои от инвестициите.

Има ли риск при инвестирането на моите средства?

Трябва да знаете, че при капиталовия принцип на осигуряване вие сами поемате инвестиционния риск. Той е свързан с възможността постигнатата доходност да се отклонява от очакваната. Предвиденият в закона механизъм за компенсиране на недостига до минималната доходност в УПФ и ППФ не ви гарантира положителна доходност и запазване на пълния размер на внесените средства. Пенсионното осигуряване е дългосрочна инвестиционна дейност с хоризонт от 20, 30 и дори 40 години. Това означава, че има време краткосрочните спадове на доходността да бъдат компенсирани при по-продължителния период на инвестиране на натрупваните средства.

Откъде да се информирам за доходността на пенсионния фонд, в който се осигурявам?

Такава информация може да получите от интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, от сайта на съответното дружество, в което се осигурявате, както и от годишното извлечение от партидата.

Наследяват ли се средствата на осигурено в УПФ и ППФ лице?

Сумата по партидата на починало осигурено лице или пенсионер се изплаща еднократно или разсрочено на неговите наследници. Средства се изплащат само на следните наследници: преживелия съпруг, низходящи (деца, внуци) или възходящи (родители, баба, дядо). При това се спазва редът на наследяване и размерът на наследствените дялове по Закона за наследството. При липса на наследници средствата се прехвърлят в резерва на фонда за пожизнените пенсии – за универсален фонд, или в държавния бюджет – за професионален фонд.

Трети стълб – допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Какво представлява допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Това е третият стълб, който няма задължителен характер и се осъществява от доброволните пенсионни фондове. Участието в тези фондове зависи от волята и възможностите на лицата да се осигуряват за допълнителни доходи след пенсиониране. Третият стълб функционира на капиталов принцип като вноските се натрупват по индивидуална партида на всяко осигурено лице. Вноските могат да бъдат индивидуални, работодателски или в полза на трето лице, като няма изисквания за азмера и периодичността им.

Има ли възрастови ограничения за осигуряване в доброволен фонд?

Всяко лице, навършило 16 години и без горна граница за възрастта, може да се осигурява или да бъде осигурявано в доброволен пенсионен фонд.

Какъв е размерът на осигурителната вноска и как се определя?

Конкретният размер на вноската се определя в договора с пенсионноосигурителното дружество от лицето, което го е сключило – осигуреното лице, работодателя или другия осигурител. Тя може да се определи като абсолютна сума или като процент от минималната работна заплата или от възнаграждението на осигурения.. Няма никакви ограничения по отношение размера и периодичността на вноската.

Как и къде мога да направя справка за натрупаните средства в моя фонд ?

Веднъж годишно пенсионните дружества са длъжни да изпращат безплатно на осигурените лица извлечение от индивидуалните им партиди за предходната година. Дружеството също така трябва да осигури възможност на всяко осигурено във фонда лице при поискване да получи допълнителна информация. Повечето от пенсионноосигурителните дружества предлагат възможност за проверка на състоянието и движението по индивидуалната партида през Интернет.

На каква пенсия имам право и от какво зависи размерът на пенсията ми от доброволен пенсионен фонд?

Размерът на пенсията се определя на базата на средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице, натрупани от осигурителни вноски и доходността от управлението им. Размерът на пенсията зависи и от срока, за който осигуреното лице е избрало да я получава.

Осигуреното лице има право на пенсия за старост - срочна или пожизнена, съгласно установеното в Правилника на конкретния фонд и по избор на осигуреното лице. Правото възниква при навършване на възраст за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от ДОО или до 5 години преди навършването на тази възраст.

Осигуреното лице има и право на пенсия за инвалидност. То възниква от датата на инвалидизирането, посочена в решението на компетентната експертна лекарска комисия и е за срочна или пожизнена пенсия според определеното в решението.

Получените пенсии и/или суми от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при придобиване на право на пенсия не се облагат с данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

При придобито право на пенсия за осигурителен стаж или възраст от ДОО, вместо да получава пенсия, лицето може да избере натрупаните средства по индивидуалната му партида да му бъдат изплатени еднократно или разсрочено.

Къде мога да се оплача, ако не съм доволен от фонда, в който се осигурявам?

Имате няколко възможности. Най-напред трябва да подадете жалба до пенсионното дружество, което управлява вашия фонд. Жалба може да подадете и до съответния попечителски или консултативен съвет, каквито са създадени към всеки пенсионен фонд. Може да се обърнете и към КФН, която отговоря писмено на всяка адресирана до нея жалба в срок до 2 месеца от датата на получаването й.

Имам ли право да сменя пенсионния си фонд?

Един път годишно, натрупаните средства от лични вноски могат да бъдат прехвърлени в друг доброволен фонд. За целта се подава заявление по образец до дружеството, управляващо новия пенсионен фонд, избран от лицето. Подписът на осигурения на заявлението трябва да бъде нотариално заверен. Осигуреното лице може да прехвърли средства от партидата си по всяко време (а не само веднъж в годината), когато са извършени промени в правилника на фонда, с които лицето не е съгласно (необходимо е промените да не произтичат от изменение на нормативната уредба). Правото на прехвърляне се отнася до всички средства по партидата, но за средствата от работодателски вноски и вноски на друг осигурител може да е предвидена забрана за прехвърляне в осигурителния договор между осигурителя и пенсионноосигурителното дружество.

Правото на прехвърляне на средства на осигуреното лице от партидата му по партида на съпруг или на роднина по права линия до втора степен също може да се упражнява не повече от веднъж в рамките на една календарна година. То се отнася само за средствата от лични вноски.

Кога мога да изтегля парите си от фонда?

Личните вноските могат да бъдат изтеглени при необходимост от лицето по всяко време. Това не важи за вноските, направени от работодател или от друг осигурител, които могат да се изтеглят единствено при придобиване на право на пенсия. При всяко изтегляне на средства дружеството удържа такса, определена по размер в правилника на съответния фонд, но не повече от 20 лв. При изплащането им средствата подлежат на облагане с окончателен данък, с изключение на тази част от тях, за която не е ползвано данъчно облекчение за осигурителните вноски.

Кога се прекратяват договорите за допълнително пенсионно осигуряване?

Осигурителните договори се прекратяват в следните случаи:

• при изплащане/изтегляне на всички средства, натрупани в индивидуалната партида;

• при прехвърляне на пълния размер на натрупаните средства в партидата в друг пенсионен фонд;

• по взаимно съгласие на страните по договора;

• при смърт на осигуреното лице;

• при смърт на другия осигурител, когато е физическо лице – в случаите на сключен от него договор за осигуряване в полза на трето лице.

Пенсионноосигурителното дружество не може едностранно да прекрати осигурителния договор.

Наследяват ли се парите от доброволен пенсионен фонд?

Осигуреното лице или пенсионерът може да посочи в осигурителния договор ползващи лица, различни от наследниците по закон, които да придобият право на наследствена пенсия след смъртта на осигурения (пенсионера), а ако такива лица не са определени – средствата (остатъкът от средствата по партидата на пенсионера) се дължат на наследниците му по закон.

 

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения