Начало / За потребителя / Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Сред  основните приоритети на Комисията за финансов надзор е осигуряването на ефективна защита на правата на потребителите на финансови продукти и услуги. Един от начините за постигане на тази цел е повишаване на нивото на информираност и знания на потребителите за финансовите пазари и продукти.

Тук бихме искали да Ви предложим информация по най-актуалните и търсени от потребителите теми, свързани с търговията с ценни книжа, застраховане и допълнително пенсионно осигуряване.

 (Още въпроси и отговори за капиталовия пазар)

 

 

 (Още въпроси и отговори за застраховането)

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения