Връзки

Народно събрание

www.parliament.bg

Mинистерски съвет

www.government.bg

Министерство на финансите

www.minfin.bg

Министерство на труда и социалната политика

www.mlsp.government.bg

Българска народна банка

www.bnb.bg

Национален статистически институт

www.nsi.bg

Национален осигурителен институт

www.nssi.bg

Агенция за приватизацията

www.priv.government.bg

Българска агенция за инвестиции

www.investbg.government.bg

Фонд за компенсиране на инвеститорите

www.sfund-bg.com

Фонд за гарантиране на влоговете в банките

www.dif.bg

Българска фондова борса - София

www.bse-sofia.bg

Централен Депозитар АД

www.csd-bg.bg

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

www.balip.com

Българска асоциация на управляващите дружества

www.baud.bg

Асоциация на индустриалния капитал в България

www.bica-bg.org

Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България

www.abird.info

Национална комисия по корпоративно управление

http://nkku.bg/

Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

www.assoc.pension.bg

Асоциация на българските застрахователи

www.abz.bg

Асоциация на застрахователните брокери в България

www.azbb.bg

Българска асоциация на застрахователните брокери

www.baib.bg

Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

www.nbbaz.bg

Гаранционен фонд

http://www.guaranteefund.org/bg/
Асоциация на банките в България

www.abanksb.bg

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения