Начало / За комисията / Международна дейност

Международна дейност

Основният приоритет на Комисията за финансов надзор, по отношение на международното сътрудничество, е свързан с асоцииране на българския небанков сектор към единния европейски финансов пазар.

Като неразривна част от световната мрежа на финансови надзорни органи, КФН участва в множество международни организации. В качеството си на активен член Комисията взема участие в разработването на стандарти  и добри практики в целия небанков финансов сектор.

КФН е активен член на Международната организация на комисиите по ценни книжа (International Organization of Securities Commissions - IOSCO).

През 2009 г. председателят на КФН подписа Многостранния меморандум за сътрудничество и обмен на информация на Международната организация на комисиите по ценни книжа, като по този начин Комисията постигна една от най-важните си международни цели. Меморандумът, представлява международно признание за качествена надзорна рамка в областта на ценните книжа и дава възможност на подписалите го институции да обменят надзорна информация помежду си и по този начин да преследват и разкриват закононарушения извън границите на собствената си юрисдикция. Тази възможност е от изключително важно значение за надзора в условията на глобализиращи се финансови пазари. След обстойна проверка на българското законодателство и надзорните практики на КФН,  Проверяващата Комисия на IOSCO излезе с положително становище и отправи покана на КФН за присъединяването и  към Меморандума.

Комисията за финансов надзор е член и на Международната асоциация на застрахователните надзорни институции (International Association of Insurance Supervisors – IAIS), а също така е член- учредител на Международната организация на пенсионните надзори (International Organization of Pension Supervisors – IOPS). Представители на Комисията участват във форумите на тези организации, както и в работните групи, които изработват най-добрите практики в областта на надзора на инвестиционните, застрахователните и осигурителните пазари. КФН също е член и на Франкофонския институт за финансова регулация.

Като институция, отговорна за  държавната политика в областта на небанковия финансов сектор, КФН участва активно във формулирането на българската позиция при преговорите с Международния валутен фонд, Световната банка и при изготвяне на  споразуменията по линия на Световната търговска организация. Впоследствие, КФН следи за изпълнението на ангажиментите на България, които са от компетентността на Комисията. 

КФН си партнира и с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) в рамките на проекта на световната пенсионна статистика (Global Pension Statistics project), ръководен от (OECD), като периодично предоставя  подробна статистическа информация за  допълнителното пенсионно осигуряване в България.

Друг основен приоритет на Комисията за финансов надзор, още от създаването й през 2003 г., е сътрудничеството с всички държави на Балканския полуостров. Това сътрудничество се изразява, както в провеждането на обучения от страна на КФН по различни проекти, насочени към засилване на административния капацитет на съответните институции в другите държави, така и в инициативата за сключване на Меморандуми за обмен на информация с държавите от региона. В допълнение КФН винаги е изразявала готовността си за съдействие при всяко искане за организиране на посещения за обмяна на опит и обучение на други надзорни органи от близките страни.

Последни съобщения

КФН издаде разрешение за прекратяване и отне издадения на „УЛПИНА” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна целВ КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Гърция (Bank of Greece) за удължаване на временната забрана за извършване на плащания от застрахователните дружества "INTERNATIONAL LIFE, Life Insurance Company SA" и " INTERNATIONAL LIFE, General Insurance Company SA"КФН отне издадения на „БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна целВ КФН е получена информация за открито производство във връзка с оттегляне на лиценза на застрахователното дружество "Cestovní pojišt’ovna ADRIA Way družstvo"Решение 148-ДСИЦ от 03.02.2017 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), с което отнема издадения на „Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ (в несъстоятелност) лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.Всички събщения