Начало / За комисията / Галерия / Българска фондова борса - София отличи...

Българска фондова борса - София отличи председателя на КФН Карина Караиванова като личност с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през 2016 г.

11 януари 2017 г.

Връчване на награда

Личност на годината 2016 - развитие на капиталовия пазар

Грамота - Карина Караиванова

Обща снимка на наградените

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения