Начало / Ръководство / Други членове / Заместник-председател на КФН, ръководещ...

Ралица Агайн – Гури, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор"

Избрана е от Народното събрание на Република България на 24 януари 2014 г. с

6-годишен мандат.

Родена е на 2 декември 1976 г. в гр. София. Притежава магистърска степен по бизнес администрация от Университета на Оксфорд Саид Бизнес Скул, бакалавърска и магистърска степен по „Международни икономически отношения” от УНСС.

Oт м. май 2009 г. до м. юли 2010 г. Ралица Агайн - Гури е заместник-председател на КФН, отговорен за управление „Надзор на инвестиционната дейност”. От м. април 2005 г. до м. май 2009 г. е заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”.

От 2008 г. преподава в магистърска програма по специалност „Застрахователен надзор” във ВУЗФ, София.

През 2001г. е избрана за народен представител в 39-то НС (2001 г. - 2005 г.), където е председател на подкомисия по капиталови пазари към Комисията по икономическа политика, заместник-председател на групата за приятелство България – САЩ и член на постоянната делегация в Парламентарната асамблея на НАТО.

В периода 1998 г. - 2001 г. е финансов анализатор в CC&ko.

Съавтор е на книгите „Корпоративно управление в развитие: България 2002 - 2004” и „Българският Уолстрийт”.

Член е на СД на „Джуниър Ачийвмънт”, България и член на настоятелството на Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Владее английски език.

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения