Начало / Ръководство / Други членове / Заместник-председател на КФН, ръководещ...

Диана Йорданова - заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор

Избрана е от Народното събрание на Република България на 11 октомври 2017 г.
Госпожа Диана Йорданова има магистърска степен по математика и по счетоводство и контрол.
Между 2004 и 2011 година е била управляващ собственик на частна компания.
От 2007 до 2011 година е председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси към общинския съвет гр. Бургас.
Между 2011 и 2017 година е народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
В 44-то Народно събрание госпожа Йорданова е също и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, председател на Подкомисията по контрол и отчетност на публичния сектор и член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.

Владее английски език.

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения